ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Ушенко Н.В., Бердянський університет менеджменту і бізнесу, м. Бердянськ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Визначено освітні потреби суспільства, держави, населення та концептуальні положення інтелектуалізації людського капіталу в умовах розбудови економіки знань в Україні.

Ключові слова:

освіта, наука, економіка знань, потреби, людський капітал, інтелектуалізація

Використана література:

 1. Аршакян Д. Эффективность государственного управления / Д. Аршакян // Проблемы теории и практики управления. – 2006.  8. С. 24-30.

 2. Балакірєва О. М. Трансформація ціннісних орієнтацій в українському суспільстві / О. М. Балакірєва // Український соціум. – 2002. – № 1. – C. 4-17.

 3. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество: опыт социального прогнозирования : монографія / Д. Белл ; пер. с англ. ; под ред. В. Л. Иноземцева. – М. : Academia, 1999. – 491с.

 4. Дежавна служба статистики України [Електронний ресурс]. Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua.

 5. Иноземцев В. Л. За пределами экономического общества: постиндустриальные теории и постэкономические тенденции в современном мире : монография / В. Л. Иноземцев. – М. : Академия-Наука, 1998. – 640 с.

 6. Корнєєва Т. М. Державна політика у сфері економіки знань : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» / Т. М. Корнєєва. – К. : Державна установа "Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України", 2010. – 28 с.

 7. Навчання за кордоном [Електронний ресурс] / Міністерство освіти і науки України. – Режим доступу : http://www.mon.gov.ua/ua/activity/study_abroad/.

 8. Національні рахунки освіти України у 2011 році : [статистичний бюлетень] / Державна служба статистики України. – К., 2013. – 75 с.

 9. Україна у цифрах у 2012 році : [статистичний бюлетень] / Державна служба статистики України ; за ред. О. Г. Осауленка. – К., 2013. – 248 с.

 10. Україна у вимірі економіки знань / за ред. акад. НАН України В. М. Гейця. – К. : Основа, 2006. – 592 с.

 11. УкрІНТЕІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uintei.kiev.ua/foresight/index.php.

 12. The Global Competitiveness Report 2012-2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// WEF_GSR_Report_2012-13.pdf.

Переглянути статтю    Завантажити pdf