ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Дубина М.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено сутність транскордонної безпеки через визначення етимології таких понять, як "транскордонний", "безпека", "транскордонне співробітництво", їх синтезу та ідентифікації видів транскордонної безпеки.

Ключові слова:

транскордонний, безпека, транскордонна безпека, транскордонне співробітництво

Використана література:

  1. Економічна безпека : навч. посіб. / за ред. З. С. Варналія. – К. : Знання, 2009. – 647 с.

  2. Маляренко Т. А. Економічна безпека : навчально-методичний посібник / Т. А. Маляренко. – Донецьк : ДонДУУ, 2009. – 129 с.

  3. Мікула Н. Міжтериторіальне та транскордонне співробітництво : монографія / Н. Мікула. – Львів : ІРД НАН України, 2004. – 395 с.

  4. Пойда-Носик Н. Н. Економічна безпека регіону у контексті транскордонного співробітництва [Електронний ресурс] / Н. Н. Пойда-Носик, О. Д. Буковська. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/Nvuu/Ekon/2011_32/statti/2_5.htm.

  5. Посібник з транскордонного співробітництва / Агентство регіонального розвитку та транскордонного співробітництва ,,Закарпаття”. – Ужгород : Ліра, 2005. – 70 с.

  6. Про транскордонне співробітництво [Електронний ресурс] : Закон України / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1861-15.

  7. Ткач С. М. Система економічної безпеки: регіональний аспект [Електронний ресурс] / С. М. Ткач. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/4_SND_2012/Economics/4_100344.doc.htm.

  8. Толковый словарь Кузнецова [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://mirslovarei.com/content_kuznec/transgranichnyj-9130.html.

Переглянути статтю    Завантажити pdf