ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Краус К.М., ВНЗУ «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено особливості управління маркетингом суб’єктів господарювання економічно розвинених країн світу і визначено ключові принципи здійснення ними маркетингової діяльності. З’ясовано головні відмінності в управлінні маркетингом українських та закордонних підприємств. Розглянуто характерні риси управління маркетингом суб’єктів господарювання у США, Японії, країнах Західної Європи і Росії, а також їх практичний досвід у сфері управління якістю. Узагальнено основні засади управління якістю на підприємствах України та найгостріші проблеми у сфері його реалізації.

Ключові слова:

управління, маркетинг, якість, підприємство, споживач, цінність

Використана література:

 1. Багиев Г. Л. Маркетинг : учебник для вузов / Г. Л. Багиев, В. М. Тарасевич, Х. Анн ; под общ. ред. Г. Л. Багиева. – 3-е изд. – СПб. : Питер, 2008. – 736 с. : ил. – (Серия “Учебник для вузов”).

 2. Балабанова Л. В. Маркетинг : підручник / Л. В. Балабанова. – 3-те вид., переробл. і доповн. – К. : КНЕУ, 2011. – 543 с. [1] с. – (Школа маркетингового менеджменту).

 3. Єрмошенко М. М. Маркетинговий менеджмент : навч. посіб. / М. М. Єрмошенко. – К. : НАУ, 2001. – 204 с.

 4. Закордонний досвід управління якістю продукції [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pidruchniki.ws/18210712/ekonomika/zakordonniy_dosvid_upravlinnya_yakistyu_produktsiyi.

 5. Івашова Н. В. Місце брендингу в сучасних маркетингових концепціях / Н. В. Івашова // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 4, т. ІІ. – С. 89-97.

 6. Ілляшенко С. М. Стратегічне управління інноваційною діяльністю підприємства на засадах маркетингу інновацій / С. М. Ілляшенко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. № 12. – С. 111-119.

 7. Історія розвитку маркетингу в Росії [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ua-referat.com.

 8. Контакт с клиентом: избегайте навязчивости [Электронный ресурс] // Маркетолог. – 2006. – № 11. – Режим доступа : http//www.marketing.ru.

 9. Олефіренко О. М. Реабілітаційний маркетинг: еволюція концепцій маркетингу в умовах зміни соціо-еколого-економічного стану суспільства / О. М. Олефіренко, Ю. О. Олефіренко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2010. № 2. – С. 34-42.

 10. Сучасний американський та японський менеджмент [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dsam.donetsk.ua/?p.

 11. Сучасні тенденції розвитку маркетингу в світі [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uastudent.com/suchasni-tendencii-rozvytku-marketyngu-v-sviti.

 12. Хоменко П. Г. Сучасні тенденції розвитку маркетингу / П. Г. Хоменко // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 12 (102). – С. 123-133.

 13. Шмігельська З. К. Зарубіжний досвід управління інноваційною діяльністю малих і середніх підприємств та можливості його адаптації в ринковій економіці України / З. К. Шмігельська // Стратегічні пріоритети. – 2007. – № 2 (3). – С. 119-128.

Переглянути статтю    Завантажити pdf