ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Шара Є.Ю., Національний університет державної податкової служби України, м. Ірпінь, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Проведено аналіз сучасної системи обліку витрат діяльності та запропоновані підходи щодо удосконалення методики обліку витрат виробництва з метою достовірності та обґрунтованості звітних показників, які можуть призводити до прийняття неправильних економічних рішень зовнішніми користувачами фінансової звітності та до неефективних управлінських рішень менеджерами підприємства. Крім того, обґрунтовано питання щодо уточнення структури витрат, що входять до складу собівартості готової продукції, зокрема, виключення наднормативних витрат, пов’язаних із браком та вимушеними простоями, оскільки це суперечить П(С)БО 16 «Витрати».

Ключові слова:

витрати виробництва, собівартість продукції, виробнича собівартість

Використана література:

1. Войнаренко М. П. Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту : навч. посіб. / М. П. Войнаренко, Н. А. Пономарьова, О. В. Замазій ; под ред. М. П. Войнаренко. – К. : Центр навчальної літератури, 2010. – 488 с.

2. Інструкція «Про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій» [Електронний ресурс] : зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999р. за № 893/4186, затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 № 291. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=6&nreg=z0893-99.

3. Лень В. С. Стандарти бухгалтерського обліку в Україні : навч. посіб. / В.С. Лень. – К. : Центр навчальної літератури, 2009. – 440 с.

4. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів [Електронний ресурс] : затверджені наказом МФУ від 30.09.2003 р. № 561 із змінами і доповненнями від 31.03.2008 р. – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MF03270.html.

5. Національне положення стандарт бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [Електронний ресурс] : зареєстровано в міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 р. за № 336/22868 ; затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 № 73. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=6&nreg=z0893-99.

6. Податковий кодекс України : станом на 10 грудня 2010 року. – К. : Алерта ; Центр навчальної літератури, 2011. – 488 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf