ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Рядська В.В., Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено складові та стан розвитку інституту обов’язкового аудиту в Україні. Інститут обов’язкового аудиту став підґрунтям для становлення та розвитку аудиторської практики в Україні. Головними негативними наслідками функціонування інституту обов’язкового аудиту стали низька якість виконання завдань та демпінг. Джерелом негативного впливу норм, якими визначається порядок здійснення обов’язкового аудиту, є їх неузгодженість з нормами суміжних інститутів та міжнародними нормами. Визначено основні напрямки гармонізації норм національного законодавства відповідно до міжнародних вимог.

Ключові слова:

аудит, обов’язковий аудит, інститут аудиту

Використана література:

1. Директива 2006/43/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 17 травня 2006 року про обов’язковий аудит річної звітності та консолідованої звітності [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_844.

2. Ким Н. В. Методологические и институциональные проблемы аудита : дис. … д-ра экон. наук : 08.00.12 / Н. В. Ким. – Краснодар, 2008. – Т. 1. – 342 с.

3. Панков В. В. Институциональная теория бухгалтерского учета и аудита : учебное пособие / В. В. Панков. – М. : Информбюро, 2011. – 168 с.

4. Фабисович Н. В. Институциональные аспекты обеспечения качества аудита : автореф. дис. … канд. экон. наук : спец. 6.08.00.12 «Бух. учет, статистика» / Фабисович Нина Викторовна. – М., 2011. – 24 с.

5. Режим доступу : http://www.apu.com.ua.

6. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг: видання 2010 року. Ч. 2 / пер. з англ. : О. Л. Ольховікова, О. В. Селезньов, О. О. Зєніна, О. В. Гик, С. Г. Біндер. – К. : Міжнародна федерація бухгалтерів, Аудиторська палата України, 2010. – 409 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf