ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Альошин С.Ю., Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Проаналізовано стан інноваційного розвитку промислових підприємств в Україні в умовах сьогодення, окреслено коло проблемних питань, запропоновано практичні рекомендації щодо їх системного вирішення. Дослідження показують, що у сучасній високотехнологічній та динамічній світовій економіці інновації виступають основою забезпечення передових позицій країн у цивілізаційному розвитку, високих соціальних стандартів життя їх громадян. Як наслідок, останнім часом багато країн (у тому числі і Україна) оголосили про пріоритетність інноваційного шляху розвитку своєї економіки. При цьому невід’ємною складовою інноваційного розвитку економіки країни є інноваційний розвиток її підприємств, зокрема, промислових. За таких умов дослідження, пов’язані з аналізом факторів, що стримують розвиток інноваційних процесів на вітчизняних промислових підприємствах, та розробленням рекомендацій щодо їх усунення, набувають особливої актуальності.

Ключові слова:

інновації, інноваційний розвиток, промислові підприємства, проблеми, шляхи вирішення

Використана література:

 1. Андрощук Г. Інноваційна діяльність в Україні: шляхи підвищення ефективності / Г. Андрощук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2008. – № 99/100. – С. 6-8.

 2. Антонюк Л. Л. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації : монографія / Л. Л. Антонюк, А. М. Поручник, В. С. Савчук. – К. : КНЕУ, 2003. – 394 с.

 3. Бутко М. П. Роль малого підприємництва у прискоренні процесів інноваційного розвитку в Україні / М. П. Бутко, О. В. Попело // Економіст. – 2011. – № 5. – С. 8-15.

 4. Великий Ю. В. Проблеми інноваційного розвитку економіки України / Ю. В. Великий // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління. – 2011. – № 2 (10). – С. 104-108.

 5. Гальчинський А. С. Інноваційна стратегія українських реформ / А. С. Гальчинський, В. М. Геєць, А. К. Кінах. – К. : Знання України, 2004. – 338 с.

 6. Геєць В. М. Інноваційні перспективи України : монографія / В. М. Геєць, В. П. Семиноженко. – Х. : Константа, 2006. – 272 с.

 7. Гончарова Н. Інноваційний розвиток промислового комплексу: проблеми організації та розвитку / Н. Гончарова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2008. – № 99/100. – С. 20-22.

 8. Економічна оцінка державних пріоритетів технологічного розвитку / за ред. Ю. М. Бажала. – К. : Ін-т екон. прогнозування, 2002. – 320 с.

 9. Краснокутська Н. С. Теоретико-методичні засади комплексної оцінки розвитку торговельного підприємства / Н. С. Краснокутська, Т. В. Ков’ях // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 7. – С. 93-96.

 10. Красовська Т. О. Фінансування фундаментальних досліджень в Україні: за результатами опитування вчених / Т. О. Красовська, Н. Б. Борисова // Проблеми науки. – 2005. – № 2. – С. 16-22.

 11. Лапко О. Інноваційна діяльність в системі державного регулювання : монографія / О. Лапко. – К. : ІЕПНАНУ, 1999. – 254 с.

 12. Маслак О. І. Маркетингове дослідження інноваційно-інвестиційної конкурентоспроможності промисловості / О. І. Маслак // Вісник Національного технічного університету «ХПІ» : збірник наукових праць. Серія: Технічний прогрес та ефективність виробництва. – 2009. – № 35. – С. 59-68.

 13. Найдюк В. С. Сутність та передумови інноваційного розвитку підприємств / В. С. Найдюк // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2013. – № 3. – С. 251-263.

 14. Наукова та інноваційна діяльність в Україні : статистичний збірник / Державний комітет статистики України. – К. : Державний комітет статистики України, 2010. – 347 с.

 15. Наукова та інноваційна діяльність в Україні : статистичний збірник / Державна служба статистики України. – К. : ДП «Інформаційно-видавничий центр Держстату України», 2011. – 282 с.

 16. Наукова та інноваційна діяльність в Україні : статистичний збірник / Державна служба статистики України. – К. : Державна служба статистики України, 2013. – 287 с.

 17. Новий курс: реформи в Україні. 2010-2015 : Національна доповідь / за заг. ред. В. М. Гейця [та ін.]. – К. : НВЦ НБУВ, 2010. – 232 с.

 18. Основы инновационного менеджмента. Теория и практика : учеб. пособие / под ред. П. Н. Завлина. – М. : ОАО НПО «Издательство экономика», 2000. – 475 с.

 19. Про затвердження Державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 27.02.2013 за №187. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/187-2013-%D0%BF.

 20. Про затвердження Державної цільової економічної програми «Створення в Україні інноваційної інфраструктури» на 2009-2013 роки [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 14.05.2008 за № 447. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/447-2008-%D0%BF.

 21. Про інноваційну діяльність [Електронний ресурс] : Закон України від 04.07.2002 за № 40-IV. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/40-15.

 22. Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні [Електронний ресурс] : Закон України від 08.09.2011 за № 3715-VI. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3715-17.

 23. Проблеми і перспективи ринково-орієнтованого управління інноваційним розвитком : монографія / за ред. д. е. н., професора С. М. Ілляшенка. – Суми : Папірус, 2011. – 644 с.

 24. Савіна Г. Г. Ключові проблеми інноваційної діяльності промислових підприємств / Г. Г. Савіна, Є. О. Зінченко // Економіка Криму. – 2011. – № 3 (36). – С. 213-216.

 25. Світовий інноваційний рейтинг Global Innovation Index 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.globalinnovationindex.org/content.aspx?page=data-analysis.

 26. Стратегія економічного розвитку Європейського Союзу на період до 2020 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm.

 27. Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів / авт.-упоряд. : Г. О. Андрощук, І. Б. Жиляєв, Б. Г. Чиженський, М. М. Шевченко. – К. : Парламентське вид-во, 2009. – 632 с.

 28. Федулова Л. І. Перспективи інноваційного розвитку промисловості України / Л. І. Федулова // Економіка і прогнозування. – 2006. – № 2. – С. 58-76.

 29. Харів П. Аналіз стану розвитку інноваційних процесів у промисловості України / П. Харів, С. Казмірчук // Економічний аналіз. – 2008. – № 3 (19). – С. 41-44.

 30. Шипуліна Ю. С. Сучасні підходи до інтенсифікації інноваційного розвитку промислових підприємств: теоретичний огляд / Ю. С. Шипуліна // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2012. – № 3. – С. 128-140.

Переглянути статтю    Завантажити pdf