ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Писаревська Г.І., Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків, Україна

Мізік Ю.І., Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків, Україна

Мова статті: російська

Анотація:

Розглянуто методику проведення внутрішнього аудиту персоналу на підприємстві. Виділені основні сфери аудиту персоналу: персона, процеси, структура. Запропоновано проведення аудиту кадрових процесів за основними складовими. Виділено основні напрями кадрового аудиту: аналіз ресурсів, аналіз витрат, аналіз ефективності праці, аналіз соціального розвитку. Запропоновано основні етапи проведення внутрішнього аудиту персоналу на підприємстві: підготовчий етап, аудит трудового потенціалу підприємства, аудит функцій управління персоналом, аудит якості лінійної управлінської дії, аудит підрозділу по управлінню персоналом, аудит ресурсного забезпечення управління персоналом, завершальний етап. Обґрунтовано основні показники, які доцільно використовувати на кожному етапі аудиту персоналу.

Ключові слова:

методика, персонал, аудит персоналу, кадрові процеси, етапи аудиту персоналу, функції управління персоналом, показники оцінки персоналу

Використана література:

1. Аудит и контроллинг персонала организации : учеб. пособие / под ред. проф. П. Э. Шлендера. – М. : Вузовский учебник, 2007. – 224 с.

2. Гриньова В. М. Управління кадровим потенціалом підприємства : монографія / В. М. Гриньова, Г. І. Писаревська. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2012. – 228 с.

3. Жуков А. Л. Аудит человеческих ресурсов организации : учебник / А. Л. Жуков. – М. : МИК, 2010. – 256 с.

4. Лебединська О. Окремі аспекти аудиту персоналу в умовах виходу країни з кризи / О. Лебединська // Управління розвитком. 2010. № 3(79). С. 85-86.

5. Лебединська О. Дискусійні питання сутності та змісту принципів та аудиторських процедур при здійсненні аудиту персоналу / О. Лебединська, Г. Назарова // Економічний простір. 2012. № 63. С. 264-271.

6. Меликьян Г. Г. Экономика труда и социально-трудовые отношения : учебник / Г. Г. Меликьян, Р. П. Колосова. М. : Издательство МГУ, 1999. 623 с.

7. Митрофанова Е. А. Аудит, контроллинг и оценка расходов на персонал : учебно-практическое пособие / Е. А. Митрофанова, А. В. Софиенко ; под ред. А. Я. Кибанова. – М. : Проспект, 2013. – 78 с.

8. Никонова Т. В. Управленческий аудит: персонал / Т. В. Никонова, С. А. Сухарев ; под ред. Ю. Г. Одегова. – М. : Экзамен, 2002. – 224 с.

9. Одегов Ю. Г. Аудит и контроллинг персонала : учебник / Ю. Г. Одегов, Т. В. Никонова. – М. : Альфа-Пресс, 2006. – 560 с.

10. Социальный аудит : учебник / под ред. А. А. Шулуса, Ю. Н. Попова. – М. : АТИСО, 2008. – 524 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf