ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Сич Є.М., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Бойко О.В., Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено інституціональні засади функціонування транспортного ринку. Особливу увагу приділено питанням сутністно-інституціональної природи ринку, змістовного визначення поняття «інститут» як найважливішої категорії інституціональної економіки, а також впливу інституціонального забезпечення транспортного ринку на ефективність його подальшого розвитку.

Ключові слова:

ринок, інститут, транспортний ринок, розвиток, трансакція, державне регулювання

Використана література:

 1. Шпикуляк О. Г. Економічні інституції та інститути у розвитку теорії ринку / О. Г. Шпикуляк // Економіка АПК. – 2010. – № 1. – С. 159-165.

 2. Фролов Д. П. Эволюционная перспектива институциональной экономики России : монография / Д. П. Фролов. – Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2008. – 462 с.

 3. Макконелл К. Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика : в 2-х т. / К. Р. Макконелл, С. Л. Брю. – М., 1992. – Т. 1. – 261 с.

 4. Уильямсон О. Экономические институты капитализма: Фирмы, рынки, «отношенческая» контрактация : пер. с англ. / О. Уильямсон. – СПб. : Лениздат, 1996. – 702 с.

 5. Ходжсон Д. Экономическая теория и институты: Манифест современной институциональной экономической теории / Д. Ходжсон. – М., 2003. – 256 с.

 6. Ткач А. А. Інституціональні основи ринкової інфраструктури : монографія / А. А. Ткач. – К. : НАН України. Об’єднаний ін-т економіки, 2005. – 295 с.

 7. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики : пер. с англ. / Д. Норт. – М. : Начала, 1997. – 180 с.

 8. Лопатинський Ю. М. Трансформація аграрного сектора: інституціональні засади / Ю. М. Лопатинський. – Чернівці : Рута, 2006. – 344 с.

 9. Тамбовцев В. Л. Институциональный рынок как механизм институциональных изменений [Электронный ресурс] / В. Л. Тамбовцев. – Режим доступа : http://www.ecsocman.edu.ru/ images/pubs/2003/11/24/0000133298/003tamBOWCEW.pdf.

 10. Чухно А. Інституціоналізм: теорія, методологія, значення / А. Чухно // Економіка України. – 2008. – № 6. – С. 4-13.

 11. Липов В. В. Институциональная составляющая социально-экономических моделей [Электронный ресурс] / В. В. Липов // Научные труды ДонНТУ. Серия: экономическая. – 2005. – Вып. 89-1. – С. 112-118. – Режим доступа : http://www.donntu.edu.ua/”Библиотека”/.

 12. Лопатинський Ю. М. Інституціоналізація транзитивної економіки [Електронний ресурс] / Ю. М. Лопатинський // Наукові праці Дон- НТУ. Серія: економічна. – 2006. – Вип. 103-1. – С. 229-232. – Режим доступу : http://www.donntu.edu.ua/”Библиотека”/.

 13. Экономическая энциклопедия / науч.-ред. совет изд-ва “Экономика” ; Ин-т экон. РАН ; гл. ред. Л. И. Абалкин. – М. : Экономика, 1999. – 1055 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf