ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Аптекар С.С., Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто наукові підходи до визначення напрямів стратегії розвитку вертикально-інтегрованих структур гірничо-металургійного комплексу. Проаналізовано взаємозв’язок синергізму вертикально-інтегрованих структур та рівня централізації управління. Визначено ступінь адекватності внутрішнього устрою вертикально-інтегрованих структур динаміці їх зовнішнього оточення. Враховано виникнення ефекту синергізму у результаті інтеграції підприємств та існування зв’язку між стадією життєвого циклу підприємства, яке знаходиться у складі вертикально-інтегрованої структури, і показником імовірності банкрутства. Наведено класифікацію методів прогнозування тривалості життєвого циклу вертикально-інтегрованих структур.

Ключові слова:

вертикально-інтегрована структура, гірничо-металургійний комплекс, синергізм, життєвий цикл, стратегія

Використана література:

1. Макогон Ю. Горно-металлургический комплекс Украины: мифы и реальность / Ю. Макогон // Зеркало недели. – 2005. – 3-9 сентября.

2. Чайка В. В. Тенденции развития черной металлургии Украины как объекта инвестиций / В. В. Чайка // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 1. – С. 13-25.

3. Пасхавер О. Й. Формування великого приватного капіталу в Україні / О. Й. Пасхавер, Л. Т. Верховодова, Л. З. Суплін. – К. : Міленіум, 2004. – 90 с.

4. Загорська Т. П. Ринок металопродукції і розвиток гірничо-металургійного комплексу України / Т. П. Загорська // Економіка і прогнозування. – 2005. – № 4. – С. 95-106.

5. Stigler G. J. The division of Labor is limited by the Extent of the market / G. J. Stigler // Journal of Political Economy. – 1951. – No 3. – P. 185-193.

6. Harrigan K. R. Vertical Integration and corporate strategy / K. R. Harrigan // The Academy of Management Journal. – 1985. – Vol. 28. – No 2. – P. 397-425.

7. Бараш М. Я. Напрями забезпечення стабільного розвитку конкуренції на ринку гірничо-металургійного комплексу / М. Я. Бараш, В. В. Венгер // Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету України. – 2007. – № 4. – С. 34-43.

8. Конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації / за ред. Я. А. Жаліла. – К. : НІСД, 2005. – 388 с.

9. Ансофф І. Стратегічне управління : посібник / І. Ансофф. – М. : Економіка, 2006. – 358 с.

10. Верхоглазенко В. Н. Методики планирования внешнего и внутреннего организационного развития корпорации / В. Н. Верхоглазенко // Консультант директора. – М. : Инфра-М, 2006. – № 11.

11. Портер М. Э. Конкуренция / М. Э. Портер ; пер. с англ. – М. : Вильямс, 2002. – 496 с.

12. Герчикова И. Н. Менеджмент : учебник / И. Н. Герчикова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ, 2002. – 501 с.

13. Ендовицкий Д. А. Системный подход к анализу финансовой устойчивости коммерческой организации / Д. А. Ендовицкий, А. В. Ендовицкая // Экономический анализ: теория и практика. – 2005. – № 6(39). – С. 2-7.

14. Мандрица И. И. Совершенствование теоретико-методических основ управления организациями по стадиям жизненного цикла : дис. … канд. экон. наук : 08.00.05 / Мандрица Илья Игоревич. – Ставрополь, 2007. – 197 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf