ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Кравчук Г.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Галіч О.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Висвітлено актуальні питання щодо формування системи ризик-менеджменту в умовах невизначеності у діяльності комерційних банків. Досліджено види фінансових ризиків, сформовано шляхи вдосконалення системи ризик-менеджменту через вивчення закордонного досвіду реалізації політики управління та мінімізації ризиків діяльності комерційних банків.

Ключові слова:

ризики, банківські ризики, ризик-менеджмент, валютний ризик, процентний ризик, кредитний портфель, валюта

Використана література:

 1. Бєлова І. В. Проблеми оцінки ефективності діяльності підрозділу з ризик-менеджменту в банку / І. В. Бєлова, К. В. Багмет // Економіка: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць : в 6 т. Т. V. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. – Вип. 247. – 288 с.

 2. Кльоба В. Л. Вдосконалення ризик-менеджменту комерційного банку / В. Л. Кльоба // Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.3.

 3. Кльоба Л. Г. Управління банківською інвестиційною діяльністю : монографія / Л. Г. Кльоба ; за ред. д-ра екон. наук, проф. С. К. Реверчука. – Львів : Тріада плюс, 2007. – 194 с.

 4. Примостка Л. О. Фінансовий менеджмент у банку : підручник / Л. О. Примостка. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – К. : КНЕУ, 2004. – 468 с.

 5. Про банки і банківську діяльність [Електронний ресурс] : Закон України від 7 грудня 2000 р. № 2121-ІІІ . – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua.

 6. Роуз П. С. Банковский менеджмент / П. С. Роуз ; пер. с англ. со 2-го изд. – М. : Дело, 1997. – 768с.

 7. Управління банківськими ризиками : навч. посіб. / Мін-во освіти і науки України, ДВНЗ "КНЕУ ім. Вадима Гетьмана" ; ред. Л. Примостка. К. : КНЕУ, 2007. 600 с.

 8. Шумский А. Общие принципы создания эффективной системы управления рисками в коммерческом банке / А. Шумский // Банковский менеджмент. – 2007. – № 2. – C. 21-29.

 9. Auditing for Managers : The Ultimate Risk Management Tool. by K. H. Spencer Pickett and Jennifer M. Pickett; February 2005.

 10. Joel Bessis. Risk Management in Banking / Jonh Wiley and Sons.Ltd. – 840 c.

 11. Violaris Y. Bancassurance in Practice / Yiannis Violaris // Munich Re Group. – 2001. – 40 p.

Переглянути статтю    Завантажити pdf