ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Оліфіренко Л.Д., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Обґрунтовано теоретико-методологічні підходи оцінювання ефективності інституціональних змін щодо удосконалення інституціонального простору функціонування корпорацій з погляду державного регулювання та формування політики їх розвитку.

Ключові слова:

державне регулювання, інституціональний простір, інституціональне середовище, розвиток корпорацій

Використана література:

1. Институциональные проблемы эффективного государства / под ред. В. В. Дементьева, Р. М. Нуреева. – Донецк : ДонНТУ, 2011. – 372 с.

2. Про схвалення Концепції проекту загальнодержавної цільової програми розвитку промисловості України на період до 2017р : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.07.2008р. №947-р // Урядовий кур’єр. – 2008. – № 143. – С. 6-8.

3. Програма економічної реформи на 2010–2014 рр. “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.prezident.gov.ua/docs/Programa_reform_FINAL_1.pdf.

4. Державна програма розвитку внутрішнього виробництва [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 12.09.2011  № 1130. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1130-2011-п.

5. Оліфіренко Л. Д. Державне регулювання розвитку корпоративних структур: інституціональний аспект : монографія / Л. Д. Оліфіренко. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2013. – 356 с.

6. Эггертссон Т. Экономическое поведение и институты / Т. Эггертссон ; пер. с англ. М. Я. Каждана; науч. ред. пер. А. Н. Нестеренко. – М. : Дело ЛТД, 2001. – 408 с.

7. Полтерович В. М. Экономика теории реформ / В. М. Полтерович. – М. : Экономика, 2007. – 447 с.

8. Полтерович В. М. Стратегии модернизации, институты и коалиции / В. М. Полтерович  // Вопросы экономики. – 2008. – № 4. – С. 4-24.

9. Липсет С. М. Политический человек. Социальные основы политики [Электронный ресурс] / С. М. Липсет. – Режим доступа : http://www.inion.ru/index.php?page_id=190&id=13.

10. Антонова Л. В. Розвиток регіональної промислової політики держави: теорія, методологія, механізми : монографія / Л. В. Антонова. – Миколаїв : ЧДУ ім. П. Могили, 2010. – 268 с.

11. Бельцерович Л. Навстречу ограниченному государству / Л. Бельцерович ; пер. с англ. – М. : Новое издательство, 2007. – 92 с.

12. Кондрашов О. М. Промислова політика в Україні: теорія, методологія, практика управління : монографія / О. М. Кондрашов. – Донецьк : Юго-Восток, Лтд, 2008. – 367 с.

13. Бова Т. В. Державна інноваційно-інвестиційна політика України: теорія, методологія, напрями розвитку : монографія / Т. В. Бова. – Донецьк : Юго-Восток, 2011. – 487 с.

14. Державне регулювання економіки / І. Михасюк, А. Мельник, М. Крупка, З. Залога. – Львів : Українські технології, 1999. – 640 с.

15. Жаліло Я. Економічна стратегія держави: теорія, методологія, практика : монографія / Я. Жаліло. – К. : НІСД, 2003. – 368 c.

Переглянути статтю    Завантажити pdf