ISSN 2225-7543

№2 (58), 2012 Економічна серія

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

1. Мазур А.Г. — Роль центрального міста в просторовому розвитку економіки .
2. Бєлошицький О.О., Самохін М.К. — Аналіз розвитку освітньої галузі «технології».
3. Гавриленко Н.І., Веремей Г.О., Рогова Г.А. — Особливості управління якістю проектів .
4. Гаврилюк В.Т. — Дослідження нтп за допомогою виробничих функцій.
5. Ігнатенков О.Л. — Техніко-технологічна структура виробництва – представлення з позицій законодавства україни та системи стандартів iso-9000 .
6. Кичко І.І. — Методичні засади визначення комплексного показника рівня задоволення особистих потреб .
7. Хоменко І.О. — Класифікація кластерних формувань у сучасних умовах .
8. Царик І.М., Михайловська О.В. — Методика оцінки соціальних інвестицій бізнесу .
9. Рогова О.В. — Науково-практичний вимір єврорегіонального співробітництва на засадах публічно-приватного партнерства.
10. Мацедонська Н.В. — Принципи формування моделі інформаційної системи для ефективного управління підприємством.
11. Лапінський І.Е. — Методи оцінювання параметрів економічних злочинів та рівня тінізації економіки.

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

12. Железняк О.О., Олещенко Л.М. — Фінансування транспортних послуг пільгових категорій населення регіону.
13. Ільчук В.П., Талавіра Є.В. — Проблеми фінансового забезпечення інноваційного оновлення вантажного вагонного парку.
14. Сич Є.М., Бойко О.В. — Економічно-сутнісні ознаки ринку транспортних послуг.
15. Вдовенко Ю.С. — Конкурентоспроможність як джерело підвищення ефективності функціонування автотранспортного ринку.
16. Скосир Ю.М., Вершняк І.Г. — Особливості аналізу якості продукції на підприємствах з виробництва взуття .
17. Подимова Л.А. — Проблеми комерціалізації інтелектуальної власності в внз .
18. Мороз В.В. — Формування основних пріоритетів державної підтримки малого підприємництва в україні .
19. Пиріг К.М. — Економічні аспекти розвитку лісового господарства в україні.

ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНУ

20. Стадницький Ю.І., Лопатовська О.В., Горун М.В. — Етнотуристичний потенціал гусятинсько-сатанівського рекреаційного району.
21. Бондаренко В.М. — Ресурсний потенціал в оцінці економічного зростання регіону.
22. Медвідь В.Ю. — Сучасний інструментарій забезпечення регіонального розвитку.
23. Шевченко О.М., Ясько А.Г., Рябова Т.А. — Стан продовольчого ринку регіону: інтеграційні виклики.
24. Анопрієнко В.О. — Оцінка регіонів україни за рівнем інвестиційної привабливості рекреаційної сфери.
25. Лисенко І.В. — Перспективи створення інноваційного кластера в чернігівському регіоні.
26. Пінчук А.О. — Теоретико-концептуальні засади стратегічного управління розвитком промислового потенціалу регіонів україни.
27. Садчиков В.С. — Рослинництво – стратегічна складова економічного розвитку регіону.
28. Коваленко В.Л. — Розвиток інтеграційних процесів у сфері апк вінниччини .
29. Хомик О.Д. — Прикладні аспекти стратегічного планування регіонального розвитку.

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

30. Кравчук Г.В., Лещенко Я.О. — Вплив реформування податкової системи на дохідну частину місцевих бюджетів .
31. Дубина М.В. — Удосконалення державного регулювання системи парабанківських посередників.
32. Журба І.О., Бєлов Б.О. — Економічна природа фінансових ресурсів підприємства.
33. Панченко О.І. — Основні проблеми реалізації страхового механізму економічного захисту залізничного транспорту.
34. Антоненко Н.В., Біднячук О.Д. — Перспективи розвитку пенсійного забезпечення в україні.

ОБЛІК, КОНТРОЛЬ ТА АУДИТ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

35. Нехай В.А., Федорок І.О. — Щодо класифікації витрат у бухгалтерському обліку.
36. Сидоренко О.О., Зоценко Д.В. — Окремі аспекти обліку біологічних активів сільськогосподарських підприємств україни.
37. Гончаренко І.М. — Становлення управлінського обліку на сільськогосподарських підприємствах україни.
38. Бірюкова А.О. — Умови виникнення дебіторської заборгованості на підприємстві.
39. Короткий В.В. — Відображення пільг у бухгалтерському обліку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

40. Оліфіренко Л.Д. — Інституціональні та функціональні характеристики державного регулювання розвитку корпоративних структур.
41. Юрченко О.Б. — Основні аспекти організації та регулювання оплати праці в органах виконавчої влади й місцевого самоврядування.

ЗА МАТЕРІАЛАМИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ "МОДЕРНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ"

42. Дудла І.А., Дудла А.А., Шпак Н.А., Романов Я.В. — Розвиток людського потенціалу як фактор економічного зростання.
43. Каприн А.Д., Пономаренко Б.Т. — Индивидуализация профессионального обучения кадров здравоохранения в условиях модернизации последипломного образования .
44. Огнева В.В. — Информационная открытость органов государственного управления как фактор повышения уровня компетентности государственных служащих.
45. Пономаренко Б.Т. — Стратегические ориентиры профессионального развития кадров системы государственного управления.
46. Турчинов А.И. — Кадровая безопасность и глобализация.
47. Делия В.П., Прошина И.В. — Инновационные процессы в профессиональном образовании.
48. Мамичев Н.Г. — Внутренние социальные факторы в управлении государственной гражданской службой субъекта российской федерации.
49. Мурашко М.І., Коваленко Ю.М. — Регіональні аспекти модернізації державної служби як механізму публічної влади в україні.
50. Плоский К.В., Калиновська І.С. — Адаптація в україні зарубіжного досвіду оцінки потреб у навчанні кадрів публічного управління.
51. Кравченко В.В. — Развитие правовой культуры государственных служащих как условие совершенствования системы государственного управления россии и правовой культуры общества.
52. Кантер С.В., Мельник А.А. — Кадровый резерв как фактор повышения эффективности государственного управления.
53. Мамичева В.Н. — Социологический анализ барьеров во взаимодействии бизнеса и государственной гражданской службы в субъекте российской федерации.
54. Скалдуцький С.В. — Развитие кадрового потенциала государственного управления как механизма противодействия коррупции.