ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Подимова Л.А., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджена існуюча державна система охорони прав інтелектуальної власності, нормативно-правова база у сфері інтелектуальної власності. Проаналізовані тенденції винахідницької активності в Україні. Виявлені найбільш перспективні галузі розвитку.

Ключові слова:

інтелектуальна власність, комерціалізація, винахідницька активність

Використана література:

1. Аммосов Ю. П. Венчурный капитализм: от истоков до современности / Ю. П. Аммосов. – СПб.: РАВИ, 2004. – 409 с.

2. Конституція України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.

3. Цивільний кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=435-15.

4. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3687-12.

5. 5. Про охорону прав на промислові зразки: Закон України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3688-12/print1218034688041545.

6. Цибульов П. М. Основи інтелектуальної власності: навчальний посібник / П. М. Цибульов. – К.: Інститут інтелектуальної власності і права, 2005. – 112 с.

7. Офіційний сайт Державної служби інтелектуальної власності України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sips.gov.ua/.

8. Офіційний сайт Державного підприємства "Український інститут промислової власності" [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrpatent.org/.

Переглянути статтю    Завантажити pdf