ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Плоский К.В., Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, м. Київ, Україна

Калиновська І.С., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Аналізується зарубіжний досвід кадрової роботи, зокрема щодо вивчення потреб у навчанні в системі публічного управління, залучення недержавного сектору до освіти управлінських кадрів, пропонуються відповідні рекомендації щодо вдосконалення вітчизняної системи перепідготовки та підвищення кваліфікації службовців.

Ключові слова:

публічне управління, кадрова політика, державні службовці, зарубіжний досвід, підготовка керівників

Використана література:

  1. Панорама государственного управления 2011 / Резюме, ОЭСР. – 2011. – 5 с.
  2. Мельников О. Ф. Теорія та методологія фахової підготовки державних службовців: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр.: спец. 25.00.03 – Державна служба / О. Ф. Мельников; ІЗВРУ. – К., 2009. – 38 с.
  3. Training and Development in the Civil Service. – Government of Ireland, 2000. – 81 pp.
  4. Civil service training ''is wasting millions'' [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.publicservice.co.uk/news_story.asp?id=16878.
  5. Веб-сайт проекту «Реформа управління персоналом на державній службі в Україні» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ucs-hrm.org.ua.
  6. UK National School of Government [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nationalschool.gov.uk.
  7. Public Service Training Systems in OECD Countries / Sigma Paper No. 16, 1997. – 23 pp.
  8. План модернізації державного управління: пропозиції щодо приведення державного управління та державної служби України у відповідність із принципами і практиками демократичного урядування / [А. Вишневський (кер. авт. колективу), В. Афанасьєва, Р. Гекалюк та ін.; за заг. ред. Т. Мотренка]. – К.: Центр адап. державної служби до стандартів Європейського Союзу, 2010. – 396 c.
  9. Санников С. В. Система подготовки государственных служащих в структуре высшего профессионального образования: проблема адаптации зарубежного опыта [Электронный ресурс] / С. В. Санников // Модернизация национальной системы высшего образования и проблемы интеграции вузов России в мировое образовательное пространство: материалы Всероссийской науч. конф. – Режим доступа: http://publicservice2005.narod.ru.

Переглянути статтю    Завантажити pdf