ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Нехай В.А., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Федорок І.О., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено місце і значення класифікації витрат у системі бухгалтерського обліку підприємств та висвітлено її роль в інформаційному забезпеченні управлінського персоналу.

Ключові слова:

Використана література:

1. Friedman Th. Understanding Globalization. The lexis and the Olive Tree. – N. Y., 2000. – Р. 9.

2. Энгельс Ф. Диалектика природы / Ф. Энгельс, К. Маркс // Сочинения. – 2-е изд. – М., 1959. – Т. 14. 516 с.

3. Рудановский А. П. Общая теория учета и оценка Московского городского счетоводства с точки зрения счетной теории и счетной практики в их современном развитии / А. П. Рудановский. – М., 1912.

4. Комарницький І. Ф. Економічна теорія: підручник / І. Ф. Комарницький. – Вид. 2-е, переробл. і доповн. – Чернівці: Рута, 2008. – 431 с.

5. Політична економія: навч. посіб. / [за ред. В. О. Рибалкіна, В. Г. Бодрова]. – К.: Академвидав, 2007. – 672 с. – (Альма-матер).

6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку і "Загальні вимоги до фінансової звітності": затверджені наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nibu.factor.ua/ukr/info/instrbuh/psbu1/.

7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати": затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 р. № 318 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: //http://www.nibu.factor.ua/ukr/info/instrbuh/psbu16/.

8. Гончаров В. М. Внутрішній економічний механізм підприємства: навчальний посібник / В. М. Гончаров, Н. В. Касьянова [та ін.]. – Донецьк: СПД Купріянов В. С., 2007. – 284 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf