ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Сидоренко О.О., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Зоценко Д.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто методичні засади обліку біологічних активів сільськогосподарських підприємств України. Зокрема, основна увага приділена проблемам оцінки біологічних активів та їх відображення у фінансовій звітності.

Ключові слова:

Використана література:

1. Голов С. Ф. Облік сільськогосподарських активів за справедливою вартістю: проти течії / С. Ф. Голов // Облік і фінанси АПК. – 2006. – № 11. – С. 87-90.

2. Жук В. М. Методичні рекомендації з організації обліку біологічних активів і сільськогосподарської продукції за ринковою (справедливою) вартістю / В. М. Жук // Облік і фінанси АПК. – 2008. – № 1. – С. 5-22.

3. Замула І. В. Біологічні активи в Україні: концептуальний підхід / І. В. Замула // Зимові читання, присвячені ідеям П. П. Німчинова та І. В. Малишева: збірник тез та текстів виступів на Четвертій всеукраїнській науковій конференції, присвяченій видатним ученим у галузі бухгалтерського обліку д-ру екон. наук, проф. І. В. Малишеву, д-ру екон. наук, проф. П. П. Німчинову. – Житомир: ЖТДУ, 2006. – С. 25-27.

4. Інструкція «Про застосування рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобо­в’язань і господарських операції підприємств і організацій»: затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року № 291 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0893-99.

5. Кірейцев Г. Г. Регулювання розвитку бухгалтерського обліку в сільському господарстві України / Г. Г. Кірейцев // Зб. наук. пр. Подільського державного аграрно-технічного університету. Вип. 17. Том 2. – Кам’янець-Подільський, 2009. – С. 22-29.

6. Лень В. С. Оцінка та облік поточних біологічних активів рослинництва / В. С. Лень, В. В. Гливенко, І. Л. Стародуб // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – Чернігів: ЧДТУ, 2008. – № 33. – С. 172-178.

7. Маренич Т. Г. Удосконалення методики обліку витрат і доходів сільськогосподарської діяльності / Т. Г. Маренич // Реформування обліку, звітності та аудиту в системі АПК України: стан та перспективи: тези доп. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 19-20 жовтня 2006 р. – К.: Юр-Агро-Веста, 2006. – С. 55-56.

8. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку біологічних активів: затверджена наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2006 № 1315 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=293605&cat_id=293536.

9. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 37 «Забезпечення, непередбачені зобов’язання та непередбачені активи» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/file/link/320307/file/IAS%2037.pdf.

10. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 41 «Біологічні активи» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/file/link/320311/file/IAS%2041.pdf.

11. Моссаковський В. Облік біологічних активів / В. Моссаковський, Т. Кононенко, С. Кучеркова // Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. – № 6. – С. 17-24.

12. Огійчук М. Ф. Формування у бухгалтерському обліку доходів та витрат сіль- ськогосподарської діяльності відповідно до вимог П(С) БО 30 «Біологічні активи» / М. Ф. Огійчук // Облік і фінанси АПК. – 2006. – № 6. – С. 24-33.

13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання»: затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 січня 2000 року № 559 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0085-00.

14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи»: затверджено наказом Міністерства фінансів України від 5 грудня 2005 року № 790 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1456-05.

15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»: затверджено наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 р. № 92 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0288-00.

16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»: затверджено наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 р. № 246 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0751-99.

17. Сук Л. К. Облік біологічних активів / Л. К. Сук, П. Л. Сук // Облік і фінанси АПК. – 2006. – № 9-10. – С. 128-134.

Переглянути статтю    Завантажити pdf