ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Дудла І.А., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Дудла А.А., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Шпак Н.А., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Романов Я.В., Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено вплив розвитку людського потенціалу на економічне зростання країн світу та України. Розглянуто динаміку індексу людського розвитку за 2000-2011роки у різних країнах світу. Сформульовано пропозиції щодо інвестицій у «людський капітал» як основний фактор економічного зростання.

Ключові слова:

людський потенціал, людський капітал, економічне зростання, розвиток, добробут

Використана література:

1. Балакірєва О. М. Громадська думка на межі 2009-2010 рр.: оцінка року та погляд у майбутнє / О. М. Балакірєва // Український соціум. – 2010. – № 4. – С. 135-153.

2. Богиня Д. П. Основи економіки праці: навч. посіб. / Д. П. Богиня, О. А. Грішнова. – 2-ге вид. – К.: Знання-Прес, 2001. – 313 с.

3. Волинський Г. Про соціальну диференціацію населення / Г. Волинський // Економіка України. – 2008. – № 2. – С. 79-84.

4. Дослідження: Держава сприяє соціальній нерівності в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://otherside.com.ua/news.

5. Звіт ООН про розвиток людського потенціалу за 2011 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.un.org.ua/ua/information-centre/news/1243.

6. Иванов Н. Человеческий капитал и глобализация / Н. Иванов // МЗ и МО. – 2000. 11.

7. Краснокутстка Н. С. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навчальний посібник / Н. С. Краснокутстка. – К.: Центр навчальної літератури, 2005.

8. Кузик М. Прогнозирование, стратегическое планирование и национальное программирование: учебник / М. Кузик, В. И. Кушлин, Ю. В. Яковец. – М.: Экономика, 2009. – 126 c.

9. Лібанова Е. В. Проблеми майнового розшарування населення України / Е. В. Лібанова // Україна: аспекти праці. – 2005. – № 1. – С. 24-30.

10. Охватить обездоленных: Всемирный доклад по мониторингу ОДВ [Электронный ресурс] / UNESCO. – Париж, 2010. – Режим доступа: http://www.ifap. ru/library/book474.pdf.

11. Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

12. Соціальний захист як ознака цивілізаційного суспільства // Віче. – 2004. – № 8. –С. 63-74.

13. Сравнение мировой статистики в области образования: Всемирный доклад по образованию [Электронный ресурс] / Інститут статистики UNESCO. – Монреаль, 2007. Режим доступа: http://www.uis.unesco.org/template/pdf/ged/2007/GED2007_rus.pdf.

14. Статистичний збірник «Витрати і ресурси домогосподарств України» (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України) за 2001-2010 рр.

15. Adams R. H. Economic Growth, Inequality and Poverty: Findings from a New Data Set // World Bank Policy Research. Working Paper 2972. – 2002. – February. 43 p.

Переглянути статтю    Завантажити pdf