ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Пінчук А.О., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Визначено місце і роль промислового потенціалу регіональних промислових комплексів у системі управління розвитком їхнього стратегічного потен­ціалу. Уточнено архітектуру та склад груп стратегічного потенціалу реального сектору регіональної економіки. Визначено зміст і цільову орієнтацію використання граничних резервів, ресурсів та можливостей, об’єднаних у промисловому потенціалі РПК.

Ключові слова:

стратегічний потенціал, промисловий потенціал регіональних промислових комплексів, архітектура сукупних ресурсів резервів і можливостей, технологія управління розвитком промислового потенціалу

Використана література:

1. Алимов О. М. Стратегічний потенціал – сукупні можливості національної економіки по досягненню цілей збалансованого розвитку / О. М. Алимов, В. В. Микитенко // Продуктивні сили України. – К.: РВПС НАН України, 2006. – № 1. – С. 135-151.

2. Економічний розвиток України: інституціональне та ресурсне забезпечення: монографія / О. М. Алимов, А. І. Даниленко, В. В. Микитенко, В. М. Трегобчук [та ін.]; під ред. акад. НАН України С. І. Пиріжкова, акад. УААН В. М. Трегобчука. – К.: Об’єднаний ін-т економіки НАН України, 2005. – 540 с.

3. Данилишин Б. М. Феноменологічні альтернативи економічного зростання України: монографія: у 2 т. Т. 1 / Б. М. Данилишин, В. В. Микитенко. – К.: Вид-во ЗАТ «Нічлава», 2008. – 336 с.

4. Данилишин Б. М. Макросистемна еволюція української економіки: монографія: у 2 т. Т. 2 / Б. М. Данилишин, В. В. Микитенко. – К.: Вид-во ЗАТ «Нічлава», 2008. – 210 с.

5. Потенціал національної промисловості: цілі та механізми ефективного розвитку: монографія / Ю. В. Кіндзерський, В. В. Микитенко, М. М. Якубовський, І. О. Галиця [та ін.]; за ред. канд. екон. наук Ю. В. Кінзерського; НАН України; Ін-т економіки та прогнозування НАН України. – К., 2009. – 928 с.

6. Антикризове управління економічною безпекою в умовах викликів фінансово-економічної глобалізації (державний і регіональний виміри): монографія / М. А. Хвесик, А. В. Степаненко, О. М. Ральчук [та ін.]; НАН України, Рада по вивч. продукт. сил України. – Донецьк: Вид-во «Юго-Восток», 2010. – 324 с.

7. Шкарлет С. М. Економічна безпека – інноваційний аспект: монографія / С. М. Шкарлет. – К.: Книжкове видавництво НАУ МОН України, 2007. – 436 с.

8. Ситник Г. П. Національна безпека України крізь призму регіоналізму та глобалізму / Г. П. Ситник // Вісник УАДУ. – 2002. – № 4. – С. 32-39.

9. Барканов В. І. Ресурсно-функціональне та інформаційно-методичне забезпечення прогнозно-аналітичної оцінки інвестиційних можливостей промисловості [Електронний ресурс] / В. І. Барканов // Проблеми системного підходу в економіці. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2010_2/Barkanov_210.htm.

10. Природно-ресурсний потенціал сталого розвитку України: монографія / Б. М. Данилишин, С. І. Дорогунцов, В. С. Міщенко [та ін.]. – К.: РВПС НАН України. 1999. – 716 с.

11. Барканов В. І. Прогрес і системні новації в теорії управління національним господарством / В. І. Барканов, О. О. Демешок // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції: «Україна – Чехія – ЄС: сучасний стан та перспективи». Вип. 5. – Херсон–Прага: ХНТУ, Вид-во ПП Вишемирський В. С., 2008. – С. 37-42.

12. Александрова В. П. Програмно-цільові методи управління технологічним розвитком виробництва. Економічна оцінка державних пріоритетів технологічного розвитку / В. П. Александрова. – К.: Ін-т економічного прогнозування НАН України, 2002. – С. 75-120.

13. Чупріна М. О. Технологія управління забезпеченням економічної безпеки та використанням стратегічного потенціалу держави / М. О. Чупріна, О. О. Демешок // Економіка: проблеми теорії та практики: [зб. наук. пр. / гол. ред. А. А. Покотілов]. Вип. 257: в 7 т. Т. 2. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. – С. 309-320.

14. Отенко И. П. Стратегическое управление потенциалом предприятия: монография / И. П. Отенко. – Харьков: ХНЭУ, 2006. – 256 с.

Економічний енциклопедичний словник: у 2 т. Т. 2 / [С. В. Мочерний, Я. С. Ларіна, О. А. Устенко, С. І. Юрій; за ред. С. В. Мочерного]. – Львів: Світ, 2006. – 574 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf