ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Мороз В.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті проаналізовано фактичний рівень та проблеми державної підтримки малого бізнесу, вивчено зарубіжний досвід та розроблено пропозиції пріоритетних напрямків державної підтримки малих підприємств в Україні шляхом забезпечення ринків збуту, формування ефективної інформаційної і нормативно-правової бази, створення сприятливого фінансово-кредитного середовища, підготовки кадрів у сфері підприємницької діяльності.

Ключові слова:

Використана література:

1. European SMEs under pressure: Annual report on EU small and medium-sized enterprises 2009 / European Commision. – Brussel, 2011. – 57 p.

2. Діяльність малих підприємств: стат. зб. – К.: Держкомстат України, 2011. – 181 с.

3. Покатаєва О. В. Державна підтримка малого бізнесу / О. В. Покатаєва // Менеджер: Вісн. Донец. держ. ун-ту упр. – 2007. – № 2 (40). – С. 167-174.

4. Хурса М. М. Мале підприємництво: економічно-організаційні аспекти діяльності: монографія / М. М. Хурса. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2009. – 220 с.

5. Адамов І. Малий бізнес України: дороговкази поступу: монографія / І. Адамов. – Донецьк: Юго-Восток, 2008. – 275 с.

6. Нечаєв В. П. Аналіз основних положень державної політики щодо підтримки малого бізнесу / В. П. Нечаєв, А. К. Андрюшко // Вісн. Криворіз. екон. ін.-ту / КНЕУ. – 2010. – № 1 (21). – С. 26-28.

7. No-Nonsense Guide to Government Rules and Regulations in Starting and Growing a Business // Invest in Northern Ireland. – 2011. – № 10. – 32 р.

8. Довідник підприємця. – Суми: Сумс. обл. держ. адміністрація. Голов. упр. економікою, 2007. – 134 с.

9. Models to reduce the disproportionate regulatory burden on SMEs. Report of the Expert Group / European Commission. Enterprise and Industry Directorate General. – Brussel, 2009. –59 p.

10. Disposizioni in materia di statuto dei diritti del conrtibuente, Legge 27 luglio, n. 212 // Gazzetta ufficiale (Italy). – 2000. – № 177, 31 luglio. – Р. 4-12.

Переглянути статтю    Завантажити pdf