ISSN 2225-7543

№3 (60), 2012 Економічна серія

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

1. Шкарлет С.М., Горшунова І.В. — Інноваційний розвиток освітнього простору у вищих навчальних закладах .
2. Рибчук А.В., Левківський В.М. — Глобальна виробнича інфраструктура в системі факторів світового економічного зростання.
3. Дерій Ж.В. — Капіталізація людського потенціалу: функціональний аспект.
4. Ільєнко О.В. — Формування загальної цінової стратегії зміцнення міжнародної маркетингової підприємницької безпеки.
5. Кичко І.І. — Інституціоналізація процесу формування та задоволення особистих потреб.
6. Костенко О.М. — Стратегія управління ефективністю.
7. Мініна О.В. — Дослідження генези теорії економічного простору.
8. Онищенко В.П. — Діагностика рівня беззбитковості в умовах багатопродуктового виробництва.
9. Сергійчук С.І., Карась П.М., Гришина Л.О. — Класифікації чинників зростання продуктивності праці відповідно до етапізації розвитку національної економіки.
10. Ткаченко С.О. — Формування системи безпеки фінансово-господарської діяльності підприємств: концептуальні засади та основні напрями.
11. Шадура-Никипорець Н.Т. — Генезис та етимологія економічної категорії “глобалізація”.
12. Швець П.А. — Пріоритети розвитку соціальної інфраструктури в контексті гуманізації суспільства.
13. Левковець Н.П. — Стратегічні аспекти забезпечення економічної безпеки підприємств.
14. Лисенко І.В. — Особливості організаційно-інвестиційного механізму формування кластерних утворень.

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

15. Ільчук В.П., Романенко Т.О. — Фінансовий стан та проблеми економічного розвитку машинобудівної галузі чернігівського регіону.
16. Сич Є.М., Бойко О.В. — Інфраструктура транспортного ринку в системі чинників соціально-економічного зростання.
17. Вдовенко Ю.С. — Інтеграційна сутність сучасної автотранспортної сфери.
18. Гудкова В.П. — Проблеми формування соціально-економічних механізмів у сфері пасажироперевезень.
19. Демчук О.В. — Актуальные проблемы финансово-хозяйственной деятельности предприятий рыбного хозяйства украины на современном этапе.
20. Хоменко І.О. — Організаційно-економічний механізм розвитку транспортних кластерів.
21. Царук Н.Г. — Аналітичний моніторинг ринку продукції овочівництва.
22. Бабаченко Л.В. — Аналіз методів дослідження напрямків удосконалення управління автотранспортними системами внутрішньообласних перевезень.
23. Шуран І.В. — Диверсифікація та кадровий потенціал машинобудівних підприємств.
24. Пиріг К.М. — Теоретичні засади ефективної діяльності лісогосподарських підприємств.
25. Жидок В.В. — Алгоритм аналізу конкурентоспроможності меблевого підприємства.
26. Горобінська І.В. — Формування міжгалузевих мультиплікативних ефектів у економіці в результаті зниження тарифів на транспортні послуги.

ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНУ

27. Корсак В.І. — Витрати часу на «шопінг» як основний детермінуючий фактор розподілу регіональних торгових закладів на формати.
28. Олійченко І.М., Самійленко Г.М. — Використання кластерного підходу в управлінні промисловим розвитком регіону.
29. Анопрієнко В.О. — Джерела фінансування інноваційного розвитку рекреаційної сфери регіону .
30. Садчиков В.С. — Фермерські господарства та їх роль у розвитку економіки чернігівського регіону.

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

31. Кравчук Г.В., Кириченко І.І. — Сучасний стан та перспективи розвитку life-страхування в україні .
32. Лєонов С.В., Дубовик С.В. — Формування попиту на інвестиційні банківські послуги в україні: концептуальна модель.
33. Черкаський І.Б., Панченко О.І. — Концептуальні засади формування механізму страхування відповідальності в системі економічної безпеки залізничного транспорту .
34. Бевзенко О.В. — Пенсійне страхування: сутність та порівняльна характеристика .
35. Гавриленко Н.І., Череднікова О.О. — Особливості інвестиційних процесів на макро- та мікрорівні.
36. Гришаєва Ю.Г. — Трансформація підходів до управління інвестиційною привабливістю в історичному поступі .
37. Жарій Я.В., Дубина М.В., Лях Ю.В. — Стан та перспективи розвитку колекторських компаній в україні.
38. Прокопенко В.Ю. — Оподаткування нерухомості – інструмент наповнення муніципальних бюджетів та регулювання місцевих ринків нерухомості.
39. Малишко Є.О. — Оцінка рівня обізнаності суб’єктів підприємництва з недержавного пенсійного забезпечення.
40. Олещук М.Г. — Обґрунтування нецінових критеріїв конкурентоспроможності депозитних послуг фізичним особам в україні.

ОБЛІК, КОНТРОЛЬ ТА АУДИТ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

41. Лень В.С. — Методи розподілу непрямих виробничих витрат та їх вплив на собівартість продукції.
42. Сидоренко О.О. — Витрати страховика: класифікації та управліснький облік.
43. Сiухіна К.М. — Класифікація складових банківських резервів як об’єктів бухгалтерського обліку.

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

44. Бутко М.П., Харченко Ю.П. — Методологічні засади здійснення соціально-правового захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
45. Олійченко І.М. — Дослідження розвитку інформаційного забезпечення органів державної статистики на регіональному рівні.
46. Дітковська М.Ю. — Дослідження інформаційного забезпечення діяльності місцевих органів державної влади.
47. Олифіренко Ю.І. — Історичні аспекти проблеми дитячої безпритульності та бездоглядності .
48. Оліфіренко Л.Д. — Державна інституціональна політика розвитку промислових корпоративних структур.