ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Дерій Ж.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Одним із факторів забезпечення економічного зростання є капіталізація людського потенціалу, так як саме людські ресурси визнано основним чинником суспільного виробництва, інвестування в людину є більш ефективним, ніж у фізичні елементи капіталу, а рівень капіталізації має суттєвий вплив на привабливість окремого господарюючого суб’єкта, видів економічної діяльності, держави.

Ключові слова:

капіталізація, людський потенціал, людський капітал, інвестування, механізм, ефекти, економічне зростання

Використана література:

1. Шумська С. С. Функції процесу капіталізації / С. С. Шумська // Капіталізація підприємств та фінансових організацій: теорія і практика: тези доп. і повідомл. Міжнар. наук.-практ. конф. (Донецьк, 27 травня 2011 р.) / НАН України, Ін-т економіки промисловості; редкол.: І. П. Булєєв (відп. ред.) та ін. - Донецьк, 2011. – С. 229-230.

2. Малова Т. А. Капитализация в условиях российской экономики: Теоретические и практические аспекты / Т. А. Малова. – Изд. 2-е. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. – 208 с.

3. Ушенко Н. В. Капіталізація людського потенціалу: процесно-функціональний підхід / Н. В. Ушенко // Вісник Донецького університету економіки і права. – 2011. – № 2. – С. 36-40.

4. Ушенко Н. В. Ринкова капіталізація людського потенціалу / Н. В. Ушенко // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2010. – № 1 (9). – С. 90-95.

Переглянути статтю    Завантажити pdf