ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Ткаченко С.О., Харківський національний університет внутрішніх справ, м. Харків, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті сформульовано визначення категорії «безпека фінансово-господарської діяльності». Запропоновані заходи реалізації дієвої системи захисту суб’єктів господарювання.

Ключові слова:

фінансова безпека, загрози, конкуренція, захист діяльності

Використана література:

1. Ареф’єва О. В. Економічні основи формування фінансової складової економічної безпеки / О. В. Ареф’єва, Т. Б. Кузенко // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 1(91). – С. 98-103.

2. Барановський О. І. Фінансова безпека / О. І. Барановський; Ін-т екон. прогнозування. – К.: Фенікс, 1999. – 338 с.

3. Васильців Т. Г. Економічна безпека підприємництва України: стратегія та механізм зміцнення: монографія / Т. Г. Васильців. – Львів: Арал, 2008. – 386 с.

4. Горячєва К. С. Механізм управління фінансовою безпекою підприємства: автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.06.01 / К. С. Горачєва. – К.: НАУ, 2006. – 17 с.

5. Кім Ю. Г. Управління системою фінансової безпеки підприємства: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 21.04.02 / Ю. Г. Кім; Вищ. навч. закл. "Ун-т економіки та права "КРОК". – К., 2009. – 21 с.

6. Концепція економічної безпеки України / Ін-т екон. прогнозування; кер. проекту В. М. Геєць. – К.: Логос, 1999. – 56 с.

7. Кузенко Т. Б. Управление финансовой безопасностью на предприятии / Т. Б.Кузенко // БИЗНЕС-ИНФОРМ. – 2007. – № 12 (1). – С. 27-29.

8. Маргасова В. Г. Теоретичні засади визначення сутності поняття «фінансова безпека» / В. Г. Маргасова, А. В. Роговий // Науковий вісник ЧДІЕУ. – 2010. – № 3 (7). – С. 121-125.

9. Марченко О. М. Концептуальні засади управління фінансовою безпекою підприємства / О. М. Марченко // Вісник Львівського університету. Сер.: Економічна. – 2003. – Вип. 32. – С. 104-110.

10. Папехин Р. С. Факторы финансовой устойчивости и безопасности предприятия: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.10 / Р. С. Папехин. – Волгоград, 2007. – 176 с.

11. Петрина О. Б. Передумови формування та зміст економічної безпеки підприємства / О. Б. Петрина // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. − Вип. 20.3. – С. 206-216.

12. Петрина О. Б. Теоретичні аспекти поняття "фінансова безпека підприємства" та його складових елементів / О. Б. Петрина // Науковий вісник ЛНУВМБТ ім. С. З. Гжицького. – 2010. – Т. 12, № 3 (45), ч. 5. – С. 214-223.

13. Пластун О. Л. Розвиток системи фінансової безпеки суб’єктів підприємництва сфери матеріального виробництва: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.08 / О. Л. Пластун; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України". – Суми, 2007. – 20 с.

14. Судакова О. І. Стратегічне управління фінансовою безпекою підприємства / О. І. Судакова // Економічний простір. – 2008. – № 9. – С. 140-148.

15. Eddy, Wymeersch. Corporate governance and financial stability / Eddy Wymeersch // IMF Working Paper Series. – 2008. – WW/08/11. – Р. 1-13.

Переглянути статтю    Завантажити pdf