ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Кичко І.І., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті проаналізовані грошові витрати та рівень заощаджень населення, систематизовані та узагальнені висновки стосовно очікуваних дій формальних та неформальних інститутів процесу формування та задоволення особистих потреб.

Ключові слова:

потреби, особисті потреби, інституціоналізація, формальні і неформальні інститути

Використана література:

1. Желаева С. Э. Институциональные аспекты устойчивого развития социо-эколого-экономических систем различных типов [Электронный ресурс] / С. Э. Желаева. – Улан-Уде: Изд-во ВСГТУ, 2005. – Режим доступа: http://windov.edu.ru/windov-catalog.

2. Наше общее будуще: доклад международной комиссии по окружающей среде и развитию. – М.: Прогресс, 1989.

3. Попрозман О. І. Роль інституціональної системи національної економіки / О. І. Попрозман // Формування ринкових відносин в Україні. – 2009. – № 8/99. – С. 73-76.

4. Латышева В. В. Основы социологии: учеб. для студентов вузов / В. В. Латышева. – М.: Дрофа, 2004. – 240 с.

5. Основы социологии и политологии: учебное пособие / под ред. А. О. Бароноева, М. А. Василика. – М.: Гардарики, 2005. – 400 с.

6. Кичко І. І. Громадські організації: перспективи розвитку / І. І. Кичко, Я. В. Меленівська // Сіверський літопис. – 1999. – № 6. – С. 163-168.

7. Социология: учебник для вузов / под ред. проф. В. М. Лавриненко. – 3-е изд., переработ. и дополн. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.

8. Габуєв Т. В. Устойчивое развитие рыночной инфраструктуры в условиях формирования экономики нового типа: дис. … канд. экон. наук: спец. 08.00.01 “Экономическая теория” / Таймураз Владимирович Габуев. – Тамбов, 2006. – 135 с.

9. Савенко О. Л. Заощадження населення і їхня інвестиційна роль в гуманізації / О. Л. Савенко // Державні економічні механізми та важелі гуманізації суспільства. – К.: Корпорація, 2008. – С. 233-264.

10. Савенко О. Л. Домогосподарства за рівнем доходів і витрат / О. Л. Савенко // Економіка домогосподарств. – К.: Корпорація, 2010. – С. 170-220.

Переглянути статтю    Завантажити pdf