ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Шкарлет С.М., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Горшунова І.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Стаття присвячена дослідженню ролі психологічної служби в освітньому просторі вищого навчального закладу у світлі інноваційних реформ вищої школи, а також визначенню організаційно-методологічних орієнтирів формування, діяльності і розвитку такої служби.

Ключові слова:

інноваційний розвиток освітнього простору, психологічна служба вищого навчального закладу, методологічні основи діяльності психологічної служби

Використана література:

 1. Про покращання соціально-педагогічного і психологічного супроводу навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації [Електронний ресурс]: Наказ МОН України від 30.12.2009 № 1248. – Режим доступу: http://psyua.com.ua/page/zakon.php.
 2. Інструктивно-методичні рекомендації щодо діяльності працівників психологічної служби у 2012/2013 н. р. [Електронний ресурс]: Лист МОНмолодьспорт від 19.07.2012 р. № 1/9-517. – Режим доступу: http://psyua.com.ua/page/zakon.php.
 3. Богуславский М. В. Проблемы реформирования российского образования (историко-педагогический аспект) [Электронный ресурс] / М. В. Богуславский. – 2010. – № 1. – Режим доступа: www.pmedu.ru.
 4. Діяльність психологічної служби: методичні та етичні акценти: методичний посібник / упорядник К. М. Муліка. – Полтава: ПОІППО, 2007. – 156 с.
 5. Зеер Э. Ф. Психология профессий: учеб. пособ. для студентов вузов / Э. Ф. Зеер. – М.: Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2003. – 336 с.
 6. Кайріс О. Д. Сучасний стан і тенденції розвитку психологічної служби ВНЗ в Україні і за кордоном [Електронний ресурс] / О. Д. Кайріс // Вісник психології і соціальної педагогіки: збірник наукових праць / Інститут психології і соціальної педагогіки Київського ун-тету імені Бориса Грінченка; Московський гуманітарний педагогічний ін-т. – Випуск 2. – К., М., 2010. – Режим доступу: http://www.psyh.kiev.ua.
 7. Освіта України — 2011: Інформаційно-аналітичні матеріали про діяльність Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України у 2011 році [Електронний ресурс] / уклад.: О. А. Удод, К. М. Левківський, В. П. Погребняк, О. В. Дашковська, Д. Б. Панасевич, А. К. Солоденко. – Режим доступу: http://timo.com.ua/node/10040.
 8. Панок В. Г. Психологічна служба у вищому навчальному закладі / В. Г. Панок // Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – К.: Логос, 2008. – Т. 7. – Вип. 13. – С. 119-124.
 9. Укке Ю. В. Психологическая служба в зарубежных ВУЗах / Ю. В. Укке // Психологическая служба ВУЗа: принципы, опыт роботы. – М.: Прогресс, 1993. – 287 с.
 10. Чайка В. Г. Особенности социально-психологической адаптации студента к обучению в ВУЗе / В. Г. Чайка // Инновации в образовании. – 2002. – № 2. – С. 34-41.
 11. Чиркова Т. И. Психологическая служба ВУЗа: иллюзия или стратегическая возможность решения проблем профессиональной подготовки студентов? [Электронный ресурс] / Т. И. Чиркова // Проблемы современного образования. – 2011. – № 1. – Режим доступа: www.pmedu.ru.
 12. Шинкарук В. Основні напрями модернізації структури вищої освіти України [Електронний ресурс] / Василь Шинкарук. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/education/higher/bolpr/napr_ukr.doc.

Переглянути статтю    Завантажити pdf