ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Олійченко І.М., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Самійленко Г.М., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті визначені переваги та труднощі, пов’язані з реалізацією кластеризації промисловості регіону, запропоновано заходи, спрямовані на активізацію розповсюдження та застосування кластерного підходу, окреслено його роль та значення в управлінні регіональними системами. Обґрунтовано необхідність застосування кластерного підходу як однієї з технологій управління розвитком промисловості регіону, адаптованої до сучасних економічних реалій.

Ключові слова:

кластерний підхід, кластерна модель, промисловість регіону, управління промисловим розвитком регіону

Використана література:

1. Буряк П. Ю. Інтегровані підприємницькі структури: формування, ефективність, потенціал: монографія / П. Ю. Буряк. – Львів: Логос, 2007. – 468 с.

2. Волкова Н. Н. Промышленные кластеры / Н. Н. Волкова, Т. В. Сахно. – Полтава: АСМИ, 2005. – 270 с.

3. Семенов Г. А. Створення кластерних об’єднань в умовах нової економіки: монографія / Г. А. Семенов, О. С. Богма. – Запоріжжя: КПУ, 2008. – 244 с.

4. Портер М. Конкуренция: пер. с англ. / Майкл Портер. – М.: Вильямс, 2003. – 496 с.

5. Третьяк В. П. Кластеры предприятий / В. П. Третьяк. – 2-е изд., дополн. и переработ. – Иркутск, 2006. – 220 с.

6. Ґудзь П. В. Кластеризація розвитку курортно-рекреаційного комплексу регіону / П. В. Ґудзь // Культура народов Причерноморья. – 2005. – № 64. – С. 46-51.

7. Організаційно-економічний механізм розвитку регіону: трансформаційні процеси та їх інституційне забезпечення: монографія / за ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль: Економічна думка, 2003. – 608 с.

8. Самійленко Г. М. Управлінські аспекти формування та функціонування промислових кластерів регіону / Г. М. Самійленко // Економіка і регіон: наук. журнал Полтавського нац. техн. ун-ту ім. Ю. Кондратюка. – Полтава: ПолтНТУ, 2011. – № 4 (31). – C. 21-24.

9. Бутко М. П. Методологічні аспекти кластеризації промислового комплексу регіону / М. П. Бутко, Г. М. Самійленко // Економіка та держава – 2010. – № 2. – С. 38-43.

10. Коломойцев В. Е. Етапи, шляхи та ефективність структурної перебудови промислового комплексу України / В. Е. Коломойцев. – К.: Українська енциклопедія, 1997. – 32 с.

11. Коломойцев В. Е. Структурна трансформація промислового комплексу України: монографія / В. Е. Коломойцев. – К.: Українська енциклопедія, 1997. – 304 с.

12. Управління економічною безпекою регіону: сутність та механізм реалізації: монографія / М. А. Коваленко, І. І. Нагорна, Б. В. Сіленков. – Херсон: Олді-плюс, 2006. – 444 с.

13. Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2015 року [Електронний ресурс]: Постанова Кабінету Міністрів України від 21 липня 2006 року № 1001. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1001-2006-%EF.

Переглянути статтю    Завантажити pdf