ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Мініна О.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті проведено дослідження процесу формування і розвитку теорії економічного простору, розглянуто основні наукові школи і погляди провідних науковців на проблему просторового розвитку, здійснено оцінку внеску кожного з них в удосконалення процесів моделювання економічного простору й оформлення теорії економічного простору.

Ключові слова:

економічний простір, просторовий розвиток, регіоналістика, моделі розміщення, локалізація, штандортні теорії, кластери, геополітика

Використана література:

1. Айзард У. Методы регионального анализа: введение в науку о регионах / У. Айзард. – М.: Прогресс, 1966.

2. Бавико О. Є. Концептуальні підходи до визначення дефініції регіонального економічного простору [Електронний ресурс] / О. Є. Бавико // Ефективна економіка. – 2012. – № 4. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation= 1&iid=1064.

3. Бияков О. А. Теория экономического пространства: методологический и региональный аспекты / О. А. Бияков; М-во образования Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования “Кузбас. гос. техн. ун-т”. – Томск: Изд-во Томск. ун-та, 2004. – 151 с.

4. Блауг М. 100 великих экономистов до Кейнса / М. Блауг. – М.: Экономическая школа, 2005. – 704 с.

5. Вебер А. О теории размещении промышленности. Т. 1. Чистая теория размещения / А. Вебер. – М., 1909.

6. Герасимчук З. В. Зміст просторового розвитку міста / З. В. Герасимчук, Т. О. Ніщик // Вісник Дніпропетровського університету. Серія “Економіка”. – 2010. – Вип. 4(2). – С. 3-9.

7. Голікова Т. В. Світовий та український досвід державного регулювання економічного розвитку регіонів / Т. В. Голікова // Історія народного господарства та економічної думки України: збірка наукових праць. Частина 2. – К., 2009. – C. 62-71.

8. Гранберг А. Г. Основы региональной экономики / А. Г. Гранберг. – М.: ГУ ВШЭ, 2000. – 495 с.

9. Колосовский Н. Н. Основы экономического районирования / Н. Н. Колосовский. – М., 1958. – 140 с.

10. Конкурентоспроможність територій: практ. посіб. / А. Ткачук, В. Толкованов, С. Мар­ков­ський [та ін.]. – К.: Легальний статус, 2011. – 252 с.

11. Куценко Е. Кластеры в экономике: практика выявления. Обобщение зарубежного опыта / Е. Куценко // Обозреватель–Observer. – 2009. – № 10 (237). – С. 109-126.

12. Николаенко Д. В. Теория и методология исследования пространства и времени / Д. В. Николаенко // Сочинения. Том 2. – СПб.: Амадеус, 2002.

13. Різник Н. С. Обґрунтування теорій розвитку продуктивних сил та економічної злочинності при формуванні парадигми регіонального менеджменту детінізації економіки / Н. С. Різник // Економічний форум. – Луцьк, 2012. – № 1. – С. 243-254.

14. Саушкин Ю. Г. Энергопроизводственные циклы / Ю. Г. Саушкин // Вестн. Москов. ун-та геогр. – 1967. – № 4. – С. 67.

15. Batten D. Complex landscapes of spatial interaction / D. Batten // The Annals of Regional Science. – 2001. – V. 35.

16. Bergman Е., Feser Е. Industrial and Regional Clusters: Concepts and Comparative Applies [Електронний ресурс] / Е. Bergman, Е. Feser. – Режим доступу: http://www.rri.wvu.edu/WebBook/Bergman-Feser/chapterl.htm.

17. Myrdal G. Economic theory and under-developed regions / G. Myrdal. – N.Y.: Harper & Row, 1957. – Р. 34.

Переглянути статтю    Завантажити pdf