ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Лисенко І.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Проаналізовані особливості формування кластерних утворень у регіоні. Виявлено основні фактори, що стримують ефективний розвиток кластерних утворень, та запропоновано шляхи їх подолання. Розроблена концептуальна схема організаційно-інвестиційного механізму формування кластерних утворень.

Ключові слова:

організаційно-інвестиційний механізм, кластерне утворення, регіон, конкурентні переваги, синергетичний ефект

Використана література:

1. Буряк П. Ю. Державна підтримка інтеграційних процесів / П. Ю. Буряк // Фінанси України. – 2004. – № 11. – С. 63-67.

2. Гайдуцкий П. И. Межотраслевые связи в агропромышленном комплексе / П. И. Гайдуцкий. – К.: Вища школа, 1988. – 192 с.

3. Економічна енциклопедія / [за ред. С. В. Мочерного]. – К.: Академія, 2001. – 848 с.

4. Емельянов А. С. Региональная экономика: планирование, прогнозирование, управление / А. С. Емельянов, В. Ф. Беседин, Е. Д. Клименко и др. – К.: Наукова думка, 1989. – 270 с.

5. Зайончик Л. Г. Організація міжнародних перевезень вантажів / Л. Г. Зайончик, В. А. Ковальов. – К.: Укрінтеравтосервіс, 2003. – 157 с.

6. Коуз Р. Фирма, рынок и право / Р. Коуз. – Нью-Йорк: Телекс, 1991. – 192 с.

7. Мазур А. Г. Регіональна економіка: проблеми відтворення і управління / А. Г. Мазур. – Вінниця: НАН України; Рада по вивченню продуктивних сил України, 2000. – 263 с.

8. Портер М. Международная конкуренция. Конкурентные преимущества стран: пер. с англ. / М. Портер; под ред. В. Д. Щетинина. – М.: МО, 1993. – 896 с.

9. Посібник з кластерного розвитку. – К., 2006. – 37 с.

10. Прайс В. Роль недержавної організації як рушія перетворень / В. Прайс // Перспективні дослідження. – 1999. – № 2. – С. 24-33.

11. Саблук П. Т. Аграрна економіка і політика в Україні: підсумки минулого та погляд у майбутнє: Науково-популярні нариси у трьох томах. Т. ІІ. Аграрна економіка в умовах демократичного державотворення / П. Т. Саблук. – К.: ІАЕ, 2001. – 484 с.

12. Сич Є. М. Системоутворюючі процеси регіонального розвитку / Є. М. Сич, І. О. Хоменко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету: зб. наук. пр. – Чернігів: ЧДТУ, 2007. – № 31. – С. 79-83.

13. Соколенко С. Кластери в глобальній економіці / С. Соколенко. – К.: Логос, 2004. – 848 с.

14. Фактор Г. Л. Западная Европа: АПК и деревня / Г. Л. Фактор. – М.: Наука, 1977. – 280 с.

15. Федоренко В. Г. Концепція кластерної політики в Україні / В. Г. Федоренко // Економіка та держава. – 2008. – № 11. – С. 5-15.

16. Porter, M. Clusters and the New Economics of Competition / M. Porter // World Economy. – 1998. – Vol. 76. – November-December. – P. 293-317.

Переглянути статтю    Завантажити pdf