ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Олифіренко Ю.І., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено проблему дитячої безпритульності та бездоглядності, починаючи з найдавніших часів до наших днів, виділено окремі етапи розвитку системи заходів соціального захисту бездоглядних та безпритульних дітей.

Ключові слова:

соціальний захист дітей, бездоглядні, безпритульні діти

Використана література:

1. Вакуленко В. М. Досвід подолання дитячої безпритульності в радянській Україні / В. М. Вакуленко // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2010. – № 2. – С. 93-100.

2. Василькова Ю. В. Социальная педагогика / Ю. В. Василькова, Т. А. Василькова. – М.: Академия, 1998. – 352 с.

3. Волинець Л. С. Права дитини в Україні: проблеми та перспективи / Л. С. Волинець. – К.: Логос, 2000. – 75 с.

4. Голубочка І. С. Ресоціалізація та соціальний розвиток дітей-сиріт в історико-педагогічному контексті (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / І. С. Голубочка // Теорія та історія педагогіки. – 2010. – № 8. – С. 63-66.

5. Голубочка І. Становлення інститутів опіки та виховання дітей – сиріт в Україні [Електронний ресурс] / І. Голубочка. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua.

6. Горілий А. Г. Історія соціальної роботи в Україні: [конспект лекцій] / А.Г. Горілий. – Тернопіль, 2001. – 68 с.

7. Діти державної опіки: проблеми, розвиток, підтримка: навч.-метод. посіб.: у 2-х кн. / Г. М. Бевз, М. Й. Боришевський, Л. І. Тарусова та ін. – К.: Міленіум, 2005. – 286 с.

8. Євко В. Охорона дітей, позбавлених батьківського піклування: історичний аспект / В. Євко // Право України. – 2001. – № 8. – С. 107-109.

9. Зінченко А. Г. Дитяча безпритульність в радянській Україні в 20-х – першій половині 30-х років ХХ століття: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.01 «Історія України» /А. Г. Зінченко. – Одеса, 2002. – 17 с.

10. Комплексна допомога бездоглядним та безпритульним дітям: метод. посіб. /авт.: О. І. Безпалько, Л. П. Гуровська, Т. В. Журавель та ін. / за ред. І. Д. Звєревої, Ж. В. Петрочко. – К.: Калита, 2010. – 376 с.

11. Лавровский Н. А. О древнерусских училищах / Н. А. Лавровский. – Х., 1854. – 185 с.

12. Літопис руський: За іпатським списком / пер. Л. Махновець; О. В. Мишанич (відп. ред.); Л. Є. Махновець (пер. з давньорус.). – К.: Дніпро, 1989. – ХІV, 591 с., 3 арк. дод. – (Давньоруські та давні українські літописи).

13. Нечаева А. М. Россия и ее дети. (Ребенок, закон, государство) / А. М. Нечаева. – М.: ИГП РАН, 2000. – 239 с.

14. Пєша І. В. Соціальна допомога безпритульним та бездоглядним дітям, що надається закладами та організаціями різного підпорядкування / І. В. Пєша // Український соціум. – 2007. – № 5/6 (22/23). – С. 44-56.

15. Селіванов В. Державну політику в Україні – на правові та політичні засади / В. Селіванов // Право України. – 2002. – № 12. – С. 15-23.

Переглянути статтю    Завантажити pdf