ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Шуран І.В., Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя, м. Тернопіль, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Приведено опис основних підходів до формування трудового потенціалу машинобудівного підприємства в умовах диверсифікації його діяльності. Запропоновано в процесі переходу на нові види діяльності враховувати зміни трудового потенціалу, що пов’язані із переформуванням трудових колективів. Розглянуто синергійний ефект впливу на трудовий потенціал підприємства.

Ключові слова:

диверсифікація, машинобудівне підприємство, кадровий потенціал

Використана література:

1. Литвин Б. М. Економіко-аналітична діяльність в організації: підручник / Б. М. Литвин. – К.: Хай-Тек Прес, 2009. – 423 с.

2. Менеджмент персоналу: навч. посіб. / [В. М. Данюк, В. М. Петюх, С. О. Цимбалюк та ін.]; за заг. ред. В. М. Данюка, В. М. Петюха. – К.: КНЕУ, 2004. – 398 с.

3. Мурашко М. І. Менеджмент персоналу: навчально-практичний посібник / М. І. Мурашко. – К.: Знання, КОО, 2002. – 311 с.

4. Перспективи інноваційного розвитку України: зб. наук. ст. Сер. “Безпека економічних трансформацій”. Вип. 21 / за ред. Я. А. Жаліла. – К.: Альтерпрес, 2002. – 82 с.

5. Писаревська Г. І. Оцінка кадрового потенціалу підприємства / Г. І. Писаревська // Коммунальное хозяйство городов. Выпуск 87. Серия: «Экономические науки». – К.: Техніка, 2009. – С. 376-385.

6. Стадник В. В. Менеджмент: [навч. посіб.] / В. В. Стадник, М. А. Йохна. – К.: Академвидав, 2003. – 464 с.

7. Стец І. Проблеми формування та оцінювання трудового потенціалу підприємства [Електронний ресурс] / І. Стец. – Режим доступу: http://www.econa.at.ua/Vypusk_3/stez.pdf.

8. Федонін О. С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: [навч. посіб.] / О. С. Федонін, І. М. Рєпіна, О. І. Олексюк. – Вид. 2-ге, без змін. – К.: КНЕУ, 2006. – 316 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf