ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Лєонов С.В., ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України», м. Суми, Україна

Дубовик С.В., ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України», м. Суми, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У роботі досліджено моделі рівноваги на ринку пропозиції фінансових ресурсів для участі в інвестиційних проектах, що реалізуються господарюючими суб`єктами. Проведено порівняльну характеристику різних способів фінансування компаній у розрізі вартості залучених коштів. Розроблено науково-методичний підхід щодо ідентифікації банками готовності конкретного підприємства користуватися інвестиційними банківськими послугами.

Ключові слова:

інвестиційна банківська послуга, матриця альтернатив проектного фінансування, параметри впливу на рентабельність інвестицій, IPO за кордоном, інноваційно орієнтовані інвестиційні проекти, корегувальний коефіцієнт

Використана література:

1. Господарський кодекс України [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua.

2. Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон: Закон України № 2673 від 13 жовтня 1992 року [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua.

3. Про затвердження Програми розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні: Постанова Кабінету Міністрів України № 389 від 02.02.2011 року [Електронний ресурс] / Урядовий портал. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua.

4. Проект Закону про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua.

5. Амоша О. І. Організаційно-економічні механізми активізації інноваційної діяльності в Україні / О. І. Амоша // Економіка промисловості. – 2005. – № 5. – С. 15-21.

6. Бондаренко Л. П. Планування структури капіталу промислово-фінансових груп: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04 / Л. П. Бондаренко; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2011. – 24 с.

7. Васильєва Т. А. Діяльність банківських установ на ринку інноваційного інвестування: методологічні засади: дис. ... д-ра екон. наук: спец. 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит” / Т. А. Васильєва. – Суми, 2008. – 504 с.

8. Гриценко Л. Л. Методические аспекты оценки инновационных проектов как основная составляющая механизма инвестиционного проектирования и бюджетирования / Л. Л. Гриценко, И. Д. Скляр // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2008. – № 1. – С. 176-182.

9. Дані фінансової звітності банків України. Архів [Електронний ресурс] / Національний банк України. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua.

10. Деякі питання визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня на 2012-2016 роки: Постанова Кабінету Міністрів України № 294 від 12.03.2012 року [Електронний ресурс] / Урядовий портал. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua.

11. Ісиченко І. В. Конкурентоспроможність регіонів України: автореф. дис. ... канд. геогр. наук: 11.00.02 / І. В. Ісиченко; НАН України, Ін-т географії. – К., 2011. – 19 с.

12. Кочкодан В. Б. Синтез механізмів управління структурою капіталу підприємства: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04 / В. Б. Кочкодан; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2008. – 20 с.

13. Мішеніна Н. В. Механізм формування оптимальної структури фінансового капіталу в системі забезпечення стійкого розвитку підприємства / Н. В. Мішеніна // Вісник СумДУ. Серія «Економіка». – 2010. – № 1. – С. 7-14.

14. Статистична інформація [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

15. Терещенко О. О. Антикризове управління фінансами підприємств: автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.04.01 / О. О. Терещенко; Київ. нац. екон. ун-т. – К., 2005. – 34 с.

16. Філіппова С. В. Джерела фінансування інвестицій в основний капітал підприємств України / С. В. Філіппова, Н. М. Сімакова // Труды Одесского политехнического университета. – 2007. – Вып. 2. – С. 230-233.

17. Gascón, F. A Model of Financial Markets and Financial Intermediation [E-resource] / Fernando Gascón // Social Science Research Network. – Access mode: http://papers.ssrn.com.

Переглянути статтю    Завантажити pdf