ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Сидоренко О.О., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Узагальнено та розширено класифікацію витрат страховика для цілей управлінського обліку. Розроблено методику розподілу непрямих витрат між напрямками діяльності та видами страхування з метою підвищення якості управління прибутковістю діяльності страхової компанії.

Ключові слова:

страховик витрати, класифікація, управлінський облік

Використана література:

1. Бухгалтерський управлінський облік: [підручник для студентів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» вищих навч. закл.] / Ф. Ф. Бутинець, Т. В. Давидюк, Н. М. Малюга, Л. В. Чижевська; за ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. – [2-е вид., доповн. і переробл.]. – Житомир: ПП «Рута», 2002. – 480 с.

2. Гаманкова О. О. Облік і аудит у страхових організаціях: [навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц.] / О. О. Гаманкова; М-во освіти і науки України; КНЕУ. Вид. 2-ге, без змін. – К.: КНЕУ, 2006. – 183 с.

3. Голов С. Ф. Управлінський облік: підручник / С. Ф. Голов. – 4-те вид. – К.: Лібра, 2008. – 704 с.

4. Друри К. Введение в управленческий и производственный учет: учеб. пособ. для вузов / К. Друри; пер. с англ. под ред. Н. Д. Эриашвили; предисловие проф. П. С. Безруких. [3-е изд., перераб. и дополн.]. М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998. 783 с.

5. Лень В. С. Облік і аудит в страхових організаціях: навч. посіб. / В. С. Лень. – К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 408 с.

6. Лень В. С. Управлінський облік: навч. посіб. / В. С. Лень. – [2-е вид., виправл.]. – К.: Знання-Прес, 2006. – 317 с. – (Вища освіта XXI ст.).

7. Нападовська Л. В. Класифікація затрат у системі управлінського обліку / Л. В. Нападовська // Проблеми формування ринкової економіки: наук. зб. Вип. 9. / відп. ред. В. С. Савчук. – К.: КНЕУ, 2001. – С. 407-415.

8. Нападовська Л. В. Управлінський облік: монографія / Л. В. Нападовська. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2000. – 356 с.

9. Нападовська Л. В. Управлінський облік в системі гірничорудних підприємств: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» / Л. В. Нападовська. – К., 2002. – 28 с.

10. Озеран А. В. Управлінський облік витрат на підприємствах кондитерської галузі України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» / А. В. Озеран. К., 2001. – 19 с.

11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»: затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 р. № 318 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0027-00.

12. Приходько В. С. Бухгалтерській облік страхової діяльності: навч. посіб. / В. С. Приходько. – 2-ге видання, доповнене й перероблене. – К.: Лібра, 2002. – 216 с.

13. Тлучкевич Н. В. Організація управлінського обліку в сільськогосподарських підприємствах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності» / Н. В. Тлучкевич. – К., 2007. – 18 с.

14. Управленческий учет: пер. с англ. / [Аткинсон, А. Энтони, Банкер, Д. Раджив, Каплан, С. Роберт, Янг, С. Марк]. – 3-е издание. – М.: Вільямс, 2005. – 878 с.: ил.

15. Хорнгрен Ч. Управленческий учет: пер. с англ. / Ч. Хорнгрен, Дж. Фостер, Ш. Датар. – [10-е изд.]. – СПб.: Питер, 2005. – 1008 с. – (Серия «Бизнес-класс»).

Переглянути статтю    Завантажити pdf