ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Сiухіна К.М., Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті автор розглядає класифікаційні ознаки банківських резервів та відповідні їх види. На основі банківської практики та аналізу літературних джерел автор визначає складові банківських резервів як об’єктів обліку, а також проводить подальший аналіз отриманих результатів.

Ключові слова:

банківські резерви, класифікація резервів, резерви під активні операції банків, обов’язковий резерв, загальний резерв

Використана література:

1. Положення про порядок формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків: затверджена Постановою Правління Національного банку України від 06.07.2000 № 279, зі змінами та доповненнями.

2. Положення про порядок формування та використання банками резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями: затверджена Постановою Правління Національного банку України від 25.01.2012 № 23, зі змінами та доповненнями.

3. Блатов Н. А. Балансоведение (общий курс) / Н. А. Блатов. – Изд. 2-е, испр. и дополн. – Л.: Экономическое образование, 1930. – 298 с.

4. Большая экономическая энциклопедия / [авт. кол.: Т. П. Варламова, Н. А. Васильева, Л. М. Неганова та ін.]. – М.: Эксмо, 2008. – 816 с.

5. Вигівська І. М. Проблеми трактування понять “фонд”, “резерв”, “оціночний резерв”, “регулятив”, “забезпечення” [Електронний ресурс] / І. М. Вигівська // Вісник ЖДТУ. – 2010. – Режим доступу: http:// www. nbuv.gov.

6. Загородній А. Фінансово-економічний словник / А. Загородній, Г. Вознюк. – К.: Знання, 2007. – 1072 с.

7. Кипарисов Н. А. Основы балансоведения / Н. А. Кипарисов. – М.: Наркомторг СССР, 1928. – 295 с.

8. Кіндрацька Л. М. Бухгалтерський облік у банках: методологія і практика: монографія / Л. М. Кіндрацька. – К.: КНЕУ, 2002. – 316 с.

9. Козлова М. О. Облік і контроль процесу резервування (на прикладі діяльності великих промислових підприємств України): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» / М. О. Козлова. – Житомир, 2006. – 20 с.

10. Осовська Г. В. Економічний словник / Г. В. Осовська, О. О. Юшкевич, Й. С. Завадський. – К.: Кондор, 2007. – 358 с.

11. Терещенко В. С. Забезпечення майбутніх витрат і платежів як об’єкт бухгалтерського обліку: український і міжнародний досвід / В. С. Терещенко // Торгівля і ринок України: тематичний збірник наукових праць. Випуск 19, том 3. – Донецьк, 2005. – С. 111-114.

12. Хімчук Г. О. Формування банками резервів під можливі збитки за кредитними опера­ціями: автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.08 / Г. О. Хімчук. – Одеса, 2011. – 20 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf