ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Гришаєва Ю.Г., Херсонський національний технічний університет, м. Херсон, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено основні теоретичні підходи до управління інвестиційною привабливістю. Наведено їх трансформацію відповідно до сформованих концепцій розвитку. Підкреслено роль держави у створенні сприятливих умов інвестування. Наголошено на необхідності відповідності активізації інвестиційних процесів в країні рівню її економічного розвитку.

Ключові слова:

інвестиційна привабливість, чинники активізації інвестування, державне управління, економічний розвиток

Використана література:

1. Боди З. Принципы инвестиций / Боди Зви, Кейн Алекс, Маркус Алан; пер. с англ. – [4-е изд.]. – М.: Вильямс, 2002. – 984 с.

2. Гитман Л. Дж. Основы инвестирования / Л. Дж. Гитман, М. Д. Джонк; пер. с англ. – М.: Дело, 1997. – 1008 с.

3. Гриньов А. В. Сучасні тенденції прямого іноземного інвестування в умовах глобалізації економічного розвитку і світової фінансової кризи [Електронний ресурс] / А. В. Гриньов, К. П. Покатаєва // Економічний простір: зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2009. – № 25. – С. 5-15. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekpr/2009_25/grinjov.htm.

4. Даниленко А. А. Світові тенденції та особливості розвитку прямих іноземних інвестицій / А. А. Даниленко // Фінанси України. – 2009. – № 4. – С. 99-108.

5. Ланченко Є. О. Історичні аспекти розвитку інвестиційних процесів / Є. О. Ланченко // Економіка АПК. – 2005. – № 12. – С. 86-92.

6. Музиченко А. С. Державне регулювання інвестиційної діяльності: монографія / А. С. Музиченко. – К.: Наук. світ, 2001. – 345 с.

7. Розенберг Дж. М. Инвестиции: терминологический словарь / Дж. М. Розенберг. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 400 с.

8. World Investment Report 2009: Transnational Corporations, Agricultural Production and Development [Електронний ресурс]. – New York and Geneva: UNCTAD, 2009 – Режим доступу: http://www.unctad.org/en/docs/wir2009_en.pdf.

Переглянути статтю    Завантажити pdf