ISSN 2225-7543

№4 (54), 2011 Економічна серія

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

1. Болотов Г.П., Дерій Ж.В., Семченко О.Б. — Генеза та розвиток теорій підприємництва.
2. Пепа Т.В., Троян В.Л. — Державне регулювання розвитку соціальної інфраструктури в україні.
3. Шкарлет С.М., Погребняк Д.В. — Формування структури механізму управління конкурентоспроможністю промислових підприємств.
4. Мойсеєнко І.П., Магас Н.В. — Моделі моніторингу фінансової безпеки підприємства.
5. Валінкевич Н.В. — Теоретико-методологічні підходи до визначення сутності модернізації підприємств.
6. Задорожна С.М., Гуз Н. — Настанови міжнародної міграції української молоді.
7. Вервинець Б.М. — Генеза класичних наукових поглядів на працю як джерело економічного зростання.
8. Кравченко О.А. — Проблемы реализации финансового планирования в украине.
9. Лапінський І.Е. — Економіко-криміналогічний моніторинг як інструмент протидії «тінізації» економіки.
10. Мех Л.М., Шевченко О.С. — Розуміння предмета політичної економії сучасними українськими та російськими економістами.
11. Шишкіна О.В. — Оцінка ефективності монопрофільних виробничих утворень в умовах ризику і невизначеності.
12. Макоцьоба М.В. — Прогрес у контексті міждисциплінарних досліджень та його бачення з позицій концепції людського розвитку.
13. Свириденко Ю.А. — Сутність та економічна природа концентрації капіталу у сфері товарного обігу.
14. Орлова К.Є. — Інформаційне забезпечення процесу адаптації підприємств до умов зовнішнього середовища.

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

15. Єфіменко Н.А. — Механізм багаторівневого прогнозування відтворення якості капіталу в машинобудуванні.
16. Шкарлет С.М., Кавтиш О.П., Погребняк А.Ю. — Антикризові заходи як фактор підвищення інноваційної активності промислових підприємств.
17. Вдовенко Ю.С. — Маркетингові дослідження як засіб підвищення конкурентоспроможності автотранспортних підприємств.
18. Гончаренко О.Г., Горшунова І.В. — Роль маркетингових служб у підвищенні ефективності діяльності державних підприємств пенітенціарної системи україни.
19. Назарко С.О. — Стандартизація освіти – необхідна умова реформування вищої школи.
20. Фурик В.Г., Царук О.Ю., Воєділова Д.Д. — Математичні методи прогнозування платоспроможного попиту споживачів комунальних послуг на основі функції корисності.
21. Бобор Л.М. — Організація виробничої діяльності на підприємствах міжміського телефонного зв’язку .
22. Кальченко О.М. — Теоретичні аспекти інноваційної діяльності підприємств туристичної галузі.
23. Корж Т.В. — Органічне сільськогосподарське виробництво як чинник соціально-економічної та екологічної безпеки.
24. Сугоняко Д.О., Грихно Ю.С. — Маркетингові стратегії розвитку туристичних підприємств.
25. Селінний М.М. — Роль держави в процесі ціноутворення на ринку цукру.
26. Бакуменко П.І. — Антикризова політика в сільському господарстві україни.

ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНУ

27. Чернюк Л.Г., Ярош О.М., Швець П.А. — Напрями та заходи подолання регіональної нерівності в україні згідно з викликами сьогодення.
28. Дубовик А.В. — Тенденції та особливості розвитку харчової промисловості в чернігівській області.
29. Вдовенко С.М., Бабаченко Л.В. — Оптимізація комерційної складової пасажирських перевезень в умовах сучасного міста.
30. Анопрієнко В.О. — Маркетингові підходи щодо розвитку рекреаційної сфери регіону.
31. Лисогор В.М., Герасимчук О.М. — Особливості інвестиційної діяльності агропромислового комплексу у вінницькій області.
32. Шадура-Никипорець Н.Т. — Методологічні аспекти дослідження регіонального харчопродовольчого комплексу в контексті парадигми сталого розвитку.
33. Мініна О.В. — Методологічні засади оцінки рівня використання транзитних можливостей регіону.
34. Парубець О.М., Кириченко І.І. — Заходи антикризового маркетингу в діяльності підприємств житлово-комунального господарства регіону.
35. Хоменко І.О. — Методичні підходи до формування транспортних кластерів у контексті регіональної стратегії розвитку.
36. Самійленко Г.М. — Досягнення та проблеми функціонування вітчизняної моделі технопаркових структур.
37. Сосновська О.П. — Транскордонне співробітництво: регіональний зріз.
38. Трегулова И.П. — К вопросу становления малого бизнеса в регионе.
39. Шабардіна Ю.В. — Регіональні особливості формування рекреаційного потенціалу чернігівської області .
40. Поленкова М.В. — Наукові підходи до визначення економічного змісту категорії “сільська територія”.
41. Зенченко Н.С. — Методика визначення рівня готовності регіону до страхової медицини.
42. Уляненко Ф.М. — Менеджмент конкурентоздатності регіонів на етапі становлення нового регіоналізму в україні.

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

43. Богомолова Н.І., Панченко О.І., Штирхун Х.І. — Особливості та проблеми механізму реалізації морського страхування в україні.
44. Ільчук В.П. — Валютний курс: збільшення гнучкості та кризові виклики.
45. Кравчук Г.В., Дубина М.В., Пилипенко Н.С., Федоренко О.П. — Закордонний досвід функціонування кооперативних банків .
46. Прокопенко В.Ю., Юхно М.Т. — Кредитування під заставу землі сільськогосподарського призначення: пошук нових шляхів.

ОБЛІК, КОНТРОЛЬ ТА АУДИТ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

47. Лень В.С. — Облік резерву бонусів за договорами довгострокового страхування життя.
48. Гоголь Т.А. — Особливості для малого бізнесу.
49. Дмитренко А.В. — Бухгалтерський та податковий облік нарахування, розподілу та виплати дивідендів між учасниками спільного підприємства.
50. Іванова Л.Б. — Підходи до визначення категорії «антикризове управління» та функціональні аспекти бухгалтерського обліку реального сектору економіки.
51. Неманова Х.Л. — Модель обліку витрат у децентралізованій системі управління торговельним підприємством.
52. Журавка Ф.О., Шипунова О.В. — Інтелектуальна власність: сутність та класифікація .

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

53. Бутко М.П. — Електронне урядування в україні : стан та перспективи.
54. Дзвінчук Д.І. — Особливості діяльності керівника органу влади щодо мотивації державного службовця.
55. Олійченко І.М. — Якість інформації в органах державної влади на регіональному рівні .
56. Дітковська М.Ю. — Удосконалення інформаційного забезпечення системи регіонального управління туристичною галуззю.
57. Оліфіренко Л.Д. — Формування механізму державного регулювання розвитку промисловості україни в умовах глобалізації.
58. Харченко Ю.П. — Повноваження місцевих громад при розв’язанні проблем дітей без батьків.