ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Бутко М.П., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті проведено аналіз процесу формування електронного урядування як вагомої складової розвитку системи державної влади в Україні. Досліджено етапи розвитку електронного урядування, його законодавчі та організаційні передумови. Виявлено, що значною перешкодою впровадження електронного урядування є психологічний бар’єр, неготовність сприймати електронний документ як рівноцінний паперовому. Доведено, що впровадження електронного урядування вимагає перебудови усієї системи управлінських процесів, подолання стереотипів бюрократичної культури. Запропоновані напрями впровадження електронного уряду в Україні, такі як реалізація програми «Електронне міністерство» та проекту зі створення «Національної бази електронних особових справ державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування» (НБДС).

Ключові слова:

Використана література:

1. Бутко М. П. Формування інформаційного забезпечення в системі державного управління: монографія / М. П. Бутко, М. Ю. Дітковська. – Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2010. – 244 с.

2. Голобуцький О. П. Електронний уряд / О. П. Голобуцький, О. Б. Шевчук. – К.: ЗАТ "Атлант UMS", 2002. – 173 с.

3. Про телекомунікації: Закон України від 18 листопада 2003 р. № 1280-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 12. – С. 155.

4. Інформаційні технології в регіональному управлінні: [навч. посіб.] / [М. П. Бутко, І. М. Бутко, М. Ю. Дітковська та ін.]. – К.: Знання України, 2006. – 281 с.

5. Линьов К. О. Технології електронного врядування / К. О. Линьов, І. В. Клименко. – К.: Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2006. – 192 с.

6. Лопушинський І. П. Упровадження електронного урядування в роботу органів виконавчої влади України як вагома складова реформування державної служби [Електронний ресурс] / Лопушинський І. П. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Pubupr/2010/2010-2/doc/4/08.pdf.

7. Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2250-2010-р.

Переглянути статтю    Завантажити pdf