ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Назарко С.О., Чернігівський інститут інформації, бізнесу і права ЗАТ МНТУ імені академіка Ю. Бугая, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті розглядається стандартизація освіти як одна з умов реформування вищої школи, аналізуються її суперечності та наслідки використання на ринку праці. Визначено перспективи подальших досліджень у цьому напрямі.

Ключові слова:

Використана література:

1. Бесчастний В. М. Стандартизація освітніх систем на етапі входження України до Болонського процесу / В. М. Бесчастний // Економіка та держава. – 2009. – № 9. – С. 77–79.

2. Болюбаш Я. Контури проблеми гармонізації національних та міжнародних стандартів вищої освіти [Електронний ресурс] / Я. Болюбаш // Матеріали міжнародного семінару «Моделі гармонізації національних і міжнародних стандартів освіти у контексті Болонського процесу» (Львів, 27-28 травня 2004 року). – Режим доступу: www.rpl.org.ua/ukr/article;22.

3. Гершунский Б. С. Философия образования для ХХІ века / Б. С. Гершунский. – М.: Совершенство, 1998. – 608 с.

4. Голубенко О. Л. Результати навчання як об’єкт стандартизації / О. Л. Голубенко, Т. Ю. Морозова // Вища освіта в Україні. 2008. № 1.С. 24-31.

5. Голубенко О. Л. Стандартизація освіти: за і проти / О. Л. Голубенко, Т. Ю. Морозова // Вища школа. – 2008. – № 7. – С. 13-23.

6. Зіньковський Ю. Ф. Стандартизація освіти як імператив реформування вищої школи / Ю. Ф. Зіньковський // Вища школа. – 2010. – № 1. – С. 24-30.

7. Енциклопедія освіти / за ред. В. Г. Кремень. К.: Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.

8. Комар Ю. М. Стандартизація вищої освіти як складова інноваційних механізмів державного впливу на підготовку студентів управлінських спеціальностей / Ю. М. Комар // Університетські наукові записки. – 2007. – № 4 (24). – С. 582-586.

9. Назарко С. О. Формування моделі оцінювання якості вищої освіти і можливість її реалізації в системі підготовки фахівців / М. І. Мурашко, С. О. Назарко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – 2010. – № 43. – С. 108-112.

10. Терепищий С. О. Феномен стандартизації вищої в сучасному науковому і філософському дискурсах / С. О. Терепищий // Гілея: науковий вісник. – 2011. – Вип. 46. – С.495-502.

11. Щудло С. А. Соціальна стандартизація освіти як умова забезпечення її якості / С. А. Щудло // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. – Випуск 16. – С. 641-644.

Переглянути статтю    Завантажити pdf