ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Дзвінчук Д.І., Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті розглянуті особливості діяльності керівника органу влади щодо мотивації державного службовця.

Ключові слова:

Використана література:

1. Про державну службу [Електронний ресурс]: Закон України. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.

2. Губа О. П. Удосконалення діяльності керівника в органах державної влади: теоретико-методологічний аналіз: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. наук з держ. упр.: спец. 25.00.03 «Державна служба» / О. П. Губа. – Дніпропетровськ, 2004. – 20 с.

3. Дзвінчук Д. І. Психологічні основи ефективного управління: навч. посіб. / Д. І. Дзвінчук – К.: ЗАТ НІЧЛАВА, 2000. – 280 с.

4. Крушельницька О. В. Управління персоналом: навч. посіб. / О. В. Крушельницька, Д. П. Мельничук. – К.: Кондор, 2003. – 296 с.

5. Яценко А. А. Психолого-педагогічні основи державного управління та місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / А. А. Яценко, В. М. Тимофієнко. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Apdup/2009_1/1_62-74.pdf.

Переглянути статтю    Завантажити pdf