ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Сугоняко Д.О., Чернігівський державний інститут економіки і управління, м. Чернігів, Україна

Грихно Ю.С., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті наведено засади та роль маркетингових досліджень у діяльності туристичних підприємств. Запропоновані маркетингові стратегії відповідно до становища підприємства на ринку туристичних послуг та визначені особливості їх побудови.

Ключові слова:

Використана література:

1. Академия рынка - маркетинг: пер с фр. / [А. Дайан, Ф. Букерель, Р. Ланкар, Р. Оллье и др.]. - М.: Экономика, 1983. - 572 с.

2. Дурович А. П. Маркетинг в туризме: учебное пособие / А. П. Дурович. – Минск: Новое знание, 2003. – 496 с.

3. Зорин И. В. Энциклопедия туризма / И. В. Зорин, В. А. Квартальнов. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 368 с.

4. Исмаев Д. К. Маркетинг иностранного туризма в РФ. Теория и практика деятельности туристических фирм: учеб. пособ. / Д. К. Исмаев – М.: Луч, 1998. – 224 с.

5. Квартальнов В. А. Стратегический менеджмент в туризме / В. А. Квартальнов. - М.: Финансы и статистика, 1999. – 496 с.

6. Котлер Ф. Основи маркетинга: пер. с англ. / Котлер Ф. – М.: Прогресс, 1990. – 796 с.

7. Основы туристского маркетинга (для туристских предприятий, работающих в условиях полного хозяйственного расчета): методические рекомендации. – М.: ЦРИБ «Турист», 1990. – 80 с.

8. Пурська І. С. Концептуальні засади створення маркетингової стратегії розвитку іноземного туризму в регіонах України / І. С. Пурська // Регіональна економіка. – 2008. – № 4. – С. 200-207.

9. Програма розвитку туристичної галузі й міжнародних відносин міста Чернігова та сприяння залученню інвестицій на 2011-2012 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.chernigiv-rada.gov.ua/document/rishennya-sesii/947.

10. Стратегія розвитку міста Чернігів на 2007-2015 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// http://www.chernigiv-rada.gov.ua/rozvitok/rozvitok-strategy.

11. Шульгіна Л. М. Маркетинг підприємств туристичного бізнесу: монографія / Л. М. Шульгіна. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. – 598 с.

12. Jost Krippendorf. The Holiday Makers is thought-provoking and profound in its analysis of the present and future patterns of work and leisure / Jost Krippendorf. - Butterworth-Heinemann, 1999. – 192 р.

Переглянути статтю    Завантажити pdf