ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Неманова Х.Л., Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Активний розвиток торгівлі в Україні за останні десять років вимагає пошуку нових моделей управління суб’єктами сфери торгівлі. У цій статті досліджено модель обліку витрат за центрами відповідальності як ефективного способу підвищення якості менеджменту торговельних підприємств. Одним з напрямів управління витратами є їх поділ на постійні та змінні залежно від зростання товарообігу. Виходячи з такого поділу, розкрито алгоритм обчислення фінансового результату на основі показника напівмаржі, що дасть можливість обчислювати частку кожного структурного підрозділу організації в обсязі кінцевого прибутку.

Ключові слова:

Використана література:

1. Тарасюк М. В. Бюджетування в торговельних підприємствах та об’єднаннях: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.01 / М. В. Тарасюк. – К., 2006. – 20 с.

2. Мисака Г. В. Облік та аналіз витрат обігу на підприємствах роздрібної торгівлі: організація та методологія: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.04 / Г. В. Мисака. – К., 2004. – 19 с.

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»: Наказ МФУ № 318 від 31.12.99 // Бухгалтерський облік і аудит. – 2000. – № 1. – С. 49-53.

4. Про затвердження Методичних рекомендацій з формування складу витрат та порядку їх планування в торговельній діяльності. [Електронний ресурс]: Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Режим доступу: http://uazakon.com/big/text1380/pg1.htm.

5. Нападовська Л. В. Управлінський облік: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Нападовська Л. В. – К.: Книга, 2004. – 249 с.

6. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості: Наказ Державного комітету промислової політики України // Головбух. – 2001. – № 50. – С. 2-112.

Переглянути статтю    Завантажити pdf