ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Журавка Ф.О., ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України», м. Суми, Україна

Шипунова О.В., ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України», м. Суми, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті проведено дослідження питання сутності інтелектуальної власності та виділення її класифікаційних ознак.

Ключові слова:

Використана література:

1. Конвенция учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности [Электронный ресурс]: Стокгольмская конвенция от 14 июля 1967 года № 995-169. – Режим доступа: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_169. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-ІV. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=435-15. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

3 Про авторське право і суміжні права [Електронний ресурс]: Закон України від 23 грудня 1993 р. № 3792-XII. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3792-12. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

4. Про власність [Електронний ресурс]: Закон України від 7 лютого 1991 р. № 697-ХІІ. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=697-12. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

5. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі [Електронний ресурс]: Закон України від 15 грудня 1993 р. № 3687-XII. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. cgi?nreg=3687-12. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

6. Про охорону прав на промислові зразки [Електронний ресурс]: Закон України від 15 грудня 1993 р. № 3688-XII. – Режим доступу: httphttp://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. cgi?nreg=3688-12. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

7. Порядок експертної оцінки нематеріальних активів [Електронний ресурс]: Наказ Фонду державного майна України від 27 липня 1995 року №969/97. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0292-95&p=1240051065632062 – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

8. Гладченко В. Що таке інтелектуальна власність? [Електронний ресурс] / В. Гладченко // Web-журнал «Інтелектус». – Режим доступу: http://patent.net.ua/intellectus/patentbureav_news/ about_intellectual_property/1033/ua HTML. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

9. Жураковська І. В. Інтелектуальна власність як об’єкт обліку [Електронний ресурс] / І. В. Жураковська. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/En/O_FN/ 2007_4_1/zbirnuk_O_FN_4has_1_124.pdf. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

10. Любенок Н. А. Проблеми визнання інтелектуальної власності як елемента нематеріальних активів підприємства / Н. А. Любенок // Фінанси, облік і аудит. – 2009. – № 14. – С. 43-47.

11. Попова І. Для бухгалтера інтелектуальна власність – це нематеріальні активи підприємства [Електронний ресурс] / І. Попова // Дебет-Кредит. – 2008. – № 5. – Режим доступу: http://patent.km.ua/ukr/articles/i74 – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

12. Уварова О. Інтелектуальна власність / О. Уварова, А. Свіріденко, А. Іванченко // Податки й бухгалтерський облік. Спецвипуск. – 2008. – № 2. – С. 6–107.

13. Цибульов П. М. Основи інтелектуальної власності [Електронний ресурс]: навч. посібник / П. М. Цибульов. – К.: Ін-т. інтел. власн. і права, 2005. – 108 с. – Режим доступу: http://bookz.com.ua/23/01.htm – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

Переглянути статтю    Завантажити pdf