ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Валінкевич Н.В., Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті систематизовано існуючі теоретико-методологічні підходи до визначення сутності модернізації підприємств. Здійснено порівняння термінів шляхом співставлення їх переваг та недоліків. Зроблено висновки про основні ознаки модернізації, яким повинен відповідати такий процес.

Ключові слова:

Використана література:

1. Антикризове фінансове управління підприємством: навч. посіб. / [С. Я. Салига, Є. І. Ляшенко, Н. В. Дацій та ін.]. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 208 с.

2. Цивільний кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg.

3. Економічний енциклопедичний словник: у 2 т. Т. 2. / [С. В. Мочерний, Я. С. Ларіна, О. А. Устенко, С. І. Юрій]; під ред. С. В. Мочерного. – Львів: Світ, 2006. – 568 с.

4. Фінанси підприємств: підручник / [А. М. Поддєрьогін, М. Д. Білик, Л. Д. Буряк та ін.]; за заг. ред. проф. А. М. Поддєрьогіна. – К.: КНЕУ, 2005. – 546 с.

5. Управління фінансовою санацією підприємств: навч. посіб. / [Т. В. Пепа, В. О. Федорова, А. Б. Кондрашихін, О. В. Андрєєва]. – К.: Центр навчальної літератури, 2008. – 440 с.

6. Іванюта С. М. Антикризове управління: навч. посіб. / С. М. Іванюта. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 288 с.

7. Калина А. В. Економіка підприємства: навч. посіб. / А. В. Калина, А. А. Котвицький, О. З. Стожок. – К.: Знання України, 2007. – 324 с.

8. Єлецьких С. Я. Фінансова санація та банкрутство підприємств: навч. посібник / С. Я. Єлецьких, Г. В. Тельнова. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 176 с.

9. Положення про порядок реструктуризації підприємств: Наказ Фонду державного майна України № 667 від 12.04.2002 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.spfu.gov.ua/ukr/doc_proj_view.php?id=888.

10. Економіка підприємства: підручник / [М. Г. Грещак, В. М. Колот, А. П. Наливайко, С. Ф. Покропивний та ін.]; за заг. ред. проф. С. Ф. Покропивного. – К.: КНЕУ, 2000. – 528 с.

11. Крамаренко С. Б. Класифікація підходів вітчизняних та закордонних фахівців до комплексу маркетингу / С. Б. Крамаренко // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва. – 2009. – № 36. – С. 62-66.

12. Матвєєв В. В. Методичні та практичні положення формування організаційно-економіч­ного механізму модернізації ПС вантажних авіакомпаній / В. В. Матвєєв, Г. А. Клименко // Проблеми системного підходу в економіці. – 2009. – № 30. – C.16-20.

13. Сідун В. А. Економіка підприємства: навч. посіб. / В. А. Сідун, Ю. В. Пономарьова. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 356 с.

14. Імас Є. В. Формування та розвиток цукробурякового підкомплексу в Україні: монографія / Є. В. Імас. – К.: ІАЕ УААН, 1999. – 352 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf