ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Шадура-Никипорець Н.Т., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті досліджено методологічні підходи до визначення сталого розвитку регіонального харчо­продовольчого комплексу. Запропоновано систему принципів, розкрито характерні риси та фактори екзо- й ендогенного характеру розвитку харчопродовольчого комплексу регіонального рівня.

Ключові слова:

Використана література:

1. Антонюк П. О. Продовольчі ринки України: оцінка стану та перспективи розвитку (на прикладі ринків цукру та рослинної олії) / П. О. Антонюк, В. М. Лисюк, О. П. Антонюк // Економіка харчової промисловості. – 2010. – №1 (5). – C.14-20.

2. Борщевський П. П. Харчова промисловість України: сучасні тенденції та перспективи розвитку / П. Борщевський, М. Сичевський, В. Троян // Економіка України. – 2003. – № 8. – С. 45-49.

3. Борщук Є. М. Основи теорії стійкого розвитку еколого-економічних систем: монографія / Є. М. Борщук. Львів: Растр-7, 2007. – 435 с.

4. Бутко М. П. Агропромислова інтеграція як шлях активізації аграрного виробництва / М. П. Бутко, В. С. Родін // Агросвіт. – 2010. – № 3. – С. 10-13.

5. Бутко М. П. Розвиток харчової промисловості в регіональних господарських системах України / М. П. Бутко, А. Г. Ясько // Агросвіт. – 2010. – № 9. – С. 2-9.

6. Герасимчук З. В. Регіональна політика сталого розвитку: теорія, методологія, практика: монографія / З. В. Герасимчук. Луцьк: Надстир’я, 2008. – 528 с.

7. Данилишин Б. М. Устойчивое развитие в системе природно-ресурсных ограничений / Б. М. Данилишин, Л. Б. Шостак. – К.: СОПС Украины НАНУ, 1999. – 367 с.

8. Дейлі Ґ. Поза зростанням. Економічна теорія сталого розвитку / Ґ. Дейлі; пер. з англ. Ін-т сталого розвитку. – К.: Інтелсфера, 2002. – 234 с.

9. Дейнеко Л. В. Просторовий розвиток харчової промисловості України / Л. В. Дейнеко, П. М. Купчак // Економіка. Управління. Інновації: зб. наук. праць. – Житомир: Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, 2009. – Вип. 1(2). – С. 13-25.

10. Корнійчук Л. Я. Економічне зростання і сталий розвиток / Л. Я. Корнійчук // Економіка України. – 2008. – № 4. – С. 82-90.

11. Лисецький А. С. Продовольча безпека: теорія, метод, емпіричний аналіз: монографія / А. С. Лисецький. – К., 2005.– 374 с.

12. Національна економіка / за ред. П. В. Круша. – К.: Каравела, 2008. – 428 с.

13. Нікішина О. В. Методичні засади критеріальної оцінки та діагностики продовольчих ринків / О. В. Нікішина // Економіка харчової промисловості.– 2010. – № 2. – С. 35-41.

14. Основи стійкого розвитку / за заг. ред. Л. Г. Мельника. – Суми: Університетська книга, 2005. – 654 с.

15. Продовольчий комплекс України: стан і перспективи розвитку / [Л. В. Дейнеко, А. О. Коваленко, П. І. Коренюк, Е. І. Шелудько; за ред. Б. М. Данилишина. – К.: Наук. думка, 2007. – 276 с.

16. Сичевський М. П. Стан та пріоритетні напрями розвитку харчової промисловості в Україні / М. П. Сичевський // Економіка АПК. – 2004. – № 1. – С. 38-42.

17. Социально-экономический потенціал устойчивого развития / под ред. Л. Г. Мельника (Украина) и Л. Хенса (Бельгия). – Сумы: Университетская книга, 2007. – 1120 с.

18. Токмакова І. В. Дослідження сутності стійкого розвитку залізничного транспорту / В. І. Токмакова // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2010. – № 29. – С. 227-229.

19. Шубравська О. В. Регіональний аспект сталого економічного розвитку агропродовольчої системи України / О. В. Шубравська // Економіка України. – 2009. – № 5. – С. 68-76.

Переглянути статтю    Завантажити pdf