ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Іванова Л.Б., Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено методичні підходи, зроблена класифікація наукових думок щодо визначення категорії «антикризове управління». Доведено, що специфічність сукупності методів, прийомів та програми системи антикризового управління зумовлює особливості реалізації інформаційної, контролюючої та аналітичної функцій бухгалтерського обліку суб’єкта реального сектору економіки.

Ключові слова:

Використана література:

1. Про банкрутство [Електронний ресурс]: Закон України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=996-14.

2. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні [Електронний ресурс]: Закон України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2343-12.

3. Авдошина З. Кризи у розвитку соціально-економічних систем / З. Авдошина // Антикризовий менеджмент. – 2007. – № 10. – С. 2-10.

4. Антикризисное управление: от банкротства – к финансовому оздоровлению / под ред. Г. П. Иванова. – М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1995. – 320 с.

5. Антикризисный менеджмент / под ред. проф. А. Г. Грязновой. – М.: Ассоциация авторов и издателей «ТАНДЕМ»; Изд- во ЭКСМОС, 1999. – 368 с.

6. Биляев С. Г. Теория и практика антикризисного управления / С. Г. Биляев, В. И. Кошкин. – М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1996. – 469 с.

7. Бланк І. О. Фінансовий менеджмент: навчальний курс / I. О. Бланк. – К.: Ніка-центр Ельга, 2009. – 728 с.

8. Василенко В. О. Антикризове управління підприємством: навч. посіб. / В. О. Василенко. – Київ: ЦУЛ, 2002. – 335 с.

9. Галенко О. М. Теоретичні аспекти вирішення облікових проблем у процесі ліквідації та санації підприємств / О. М. Галенко // Формування ринкових відносин в Україні: [зб. наук. праць]. Вип. 6. – К., 2008. – С. 16-19.

10. Глазьєв С. Ю. Теоретические основы анализа структурных изменений мировой экономики / С. Ю. Глазьєв // ВЭ. – 2009. – № 3. – С. 26-38.

11. Іванюта С. М. Антикризове управління: навч. посіб. / С. М. Іванюта – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 388 с.

12. Кондратьев Н. Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения: избр. соч. / Н. Д. Кондратьев; сост. Ю. В. Яковец. – М.: Экономика, 2002. – 767 с.

13. Кошкин В. И. Антикризисное управление / Кошкин В. И. – М.: Закон и право, ЮНИТИ, 2000. – 479 с.

14. Кривов’язюк І. В. Антикриове управління підприємством: навч. посіб. для студентів / Кривов’язюк І. В. – К.: Кондор, 2008. – 366 с.

15. Лень В. С. Фінансовий облік: навч. посіб. / Лень В. С. – К.: ВЦ «Академія», 2011. – 608 с.

16. Поддєрьогін А. М. Фінансовий менеджмент: підручник / А. М. Поддєрьогін – К.: КНЕУ, 2005. – 535 с.

17. Терещенко О. О. Антикризове фінансове управління на підприємстві: монографія / О. О. Терещенко – К.: КНЕУ, 2008. – 272 с.

18. Туленков Н. В. Антикризисный менеджмент / Н. В. Туленков // Персонал. – 1998. – № 6. – С. 19-25.

19. Уткин Э. А. Антикризисное управление / Э. А. Уткин – М.: Ассоциация авторов и издателей «Тандем», Изд-во ЕКСМОС, 1997. – 400 с.

20. Харитонов А. В. Антикризисное управление: современные подходы к пониманию содержания [Электронный ресурс] / А. В. Харитонов, І. В. Павлов. – Режим доступа: http://www.mael.ru/modules/myarticles/article.php?storyid=493.

21. Циклічність розвитку [Електронний ресурс] / за ред. Т. Н. Кондратьєвої. – Режим доступу: http://library.if.ua/book/4/470.html.

Переглянути статтю    Завантажити pdf