ISSN 2225-7543

№4 (76), 2014 Економічна серія

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

1. Кравчук Г.В. — Формування когнітивно-еволюційного підходу до синергетики конкурентоспроможності країни та регіону.
2. Левківський В.М. — Сучасні форми діяльності транснаціональних корпорацій у системі міжнародних економічних відносин.
3. Бочарова Ю.Г. — Особливості розвитку конфліктно-компромісних відносин тнк в умовах глобалізації.
4. Маргасова В.Г. — Обґрунтування критерію раціональності забезпечення стійкості економіки держави.
5. Пиріков О.В., Султанова Д.А. — Теорія і практика сталого розвитку. реалії та перспективи.
6. Пінчук А.О. — Наукові підходи до трактування сутності категорії “банківська послуга”.
7. Ткаленко Н.В. — Наукова концептуалізація формування інноваційного ресурсу національної економіки.
8. Юрчишин О.Я., Ащеулова С.В. — Особливості застосування підходів та методів до оцінювання вартості прав об’єктів інтелектуальної власності, які містять конфіденційну інформацію.
9. Іванчук К.О. — Інформаційна компонента стійкого економічного розвитку підприємства.
10. Титаренко Т.Г. — Поняття державного регулювання і державного управління земельними відносинами.
11. Ільчук В.П., Лисенко І.В. — Оцінювання результативності функціонування кластерів.
12. Дубина М.В. — Гносеологія категорії “економічна довіра”.

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

13. Кичко І.І., Денисенко Ю.В. — Пріоритетні напрями залучення персоналу підприємствами аграрного сектору.
14. Горіна Г.О. — Соціально-економічне значення туристичної галузі в економіці держави.
15. Градобоєва Є.С. — Житлово-комунальне господарство міст україни: проблеми та напрями підвищення енергетичної ефективності.
16. Маловичко А.С. — Тенденції розвитку транспортних послуг у контексті глобалізації.
17. Маловичко С.В. — Ринок електронної комерції україни: основні тенденції.
18. Москаленко А.М. — Раціональне використання сільськогосподарських земель: теорія і практика.
19. Желізняк А.В. — Визнання торгової марки брендом – частина стратегії підвищення конкурентоспроможності тнк у сфері туризму.
20. Ященко Ю.А. — Теоретичні засади розвитку агросфери в контексті сталості.
21. Петрищенко Н.А., Серьогіна Н.В. — Сучасні проблеми будівельного комплексу україни.

ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНУ

22. Гнатьєва Т.М., Ніколюк О.В. — Вплив соціальної відповідальності бізнесу на конкурентоспроможність підприємств аграрного сектору.
23. Журба І.О. — Методологічні основи розвитку стратегічного планування в сучасному регіональному менеджменті.
24. Лебедєва В.В. — Методичні підходи до оцінювання рівня економічної ефективності диверсифікованості підприємств аграрної сфери.
25. Папіж Ю.С. — Класифікація регіональних кластерів: систематизація та удосконалення.
26. Жусь О.М. — Інтеграційні процеси у будівельному комплексі україни.

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

27. Лєонов С.В., Сапожнікова М.В. — Мікрофінансування як кредитний інструмент стимулювання соціально-економічного розвитку.
28. Сарапіна О.А., Мигович А.С. — Теоретичні засади управління дебіторською заборгованістю.
29. Вдовенко Ю.С. — Фіскально-бюджетні новації децентралізаційного підходу до реформування держави.
30. Виговська В.В. — Проблемні тенденції формування та реалізації інвестиційного потенціалу страхового ринку україни.
31. Жарій Я.В., Куфаєв В.В. — Основні проблеми та шляхи стабілізації банківської системи україни.
32. Мельник П.І. — Проблеми та перспективи вдосконалення фінансів підприємств.
33. Прокопенко В.Ю. — Приватизаційні процеси в сегменті земельної нерухомості ринку нерухомості: особливості, проблеми, наслідки.
34. Циганюк Д.Л., Гланц В.Н. — Дослідження фінансової стійкості українських банків.
35. Шишкіна О.В. — Ідентифікація та експрес-оцінка фінансових ризиків промислових підприємств.
36. Палюх О.М. — Виконання бюджетних видатків на фінансування аграрного сектору україни.
37. Яковець Г.Ю. — Особливості аналізу та мінімізація ризиків під час здійснення венчурного фінансування інноваційних підприємств.
38. Пономаренко С.В. — Фінансово-економічні аспекти розвитку сільського господарства.
39. Столбова М.А. — Проекти з розвитку нерухомості: стадії та проблеми реалізації.
40. Гарафонова О.І., Ульченко Д.О. — Фінансова реструктуризація як засіб фінансового оздоровлення підприємств.

ОБЛІК, КОНТРОЛЬ ТА АУДИТ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

41. Бондаренко Н.М., Яресько А.М. — Сутність та класифікація виробничих запасів на підприємстві.
42. Єрмак О.І., Биховець С.О. — Удосконалення регістрів спрощеної форми обліку на підприємствах малого бізнесу.
43. Лень В.С., Нехай В.А. — Політика бухгалтерського обліку в бюджетних установах: зміст та структура.
44. Онищенко В.П. — Облік інвестицій в асоційовані та спільні підприємства за п(с)бо 12 “фінансові інвестиції”.
45. Сидоренко О.О. — Звітні сегменти у суб’єктів бухгалтерського обліку в державному секторі: поняття та порядок визнання.

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

46. Олійченко І.М., Дітковська М.Ю. — Удосконалення інформаційної діяльності в системі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
47. Стоян О.Ю. — Міжнародний досвід державного регулювання та стимулювання розвитку відновлювальної енергетики.
48. Бальзан М.В., Єпіфанова І.Ю. — Перспективи економічного зростання промислових підприємств.
49. Оліфіренко Л.Д. — Методичні підходи до оцінювання ефективності інституціональних змін середовища функціонування агропромислових корпорацій.
50. Харченко Ю.П. — Механізм оцінювання стану соціально-правового захисту дітей, позбавлених батьківського піклування.