ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Онищенко В.П., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено облік інвестицій в асоційовані та спільні підприємства. Розглянуто критерії існування суттєвого впливу на об’єкт інвестування. Наведено визначення можливих об’єктів інвестування: асоційоване підприємство, спільне підприємство. Наведено логічну схему застосування методу участі в капіталі за П(С)БО 12. Ця логічна схема містить два блоки: коригування вартості фінансової інвестиції та коригування фінансового результату періоду за наявності операцій між інвестором та об’єктом інвестування. Розглянуті вимоги П(С)БО 12 щодо обліку таких операцій, порядок визнання доходів (витрат) майбутніх періодів у частині прибутку інвестора, що відповідає його частці в об’єкті інвестування. Наведено авторський варіант можливих бухгалтерських проведень з обліку операцій між інвестором та об’єктом інвестування (один з них авторський). Визначено проблеми обліку таких операцій та запропоновано шляхи їх вирішення.

Ключові слова:

фінансова інвестиція, метод участі в капіталі, інвестор, об’єкт інвестицій, асоційоване підприємство, спільне підприємство, пов’язані особи, суттєвий вплив

Використана література:

 1. Голов С. Ф. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами : практичний посібник / С. Ф. Голов, В. М. Костюченко. – К. : Лібра, 2004. – 880 с.

 2. Добровський В. Фінансові інвестиції: коментар до П(С)БО 12 / В. Добровський // Бухгалтерський облік і аудит. – 2000. – № 6.– С. 8–12.

 3. Здреник В. С. Облік фінансових інвестицій за міжнародними та національними стандартами бухгалтерського обліку та фінансової звітності: порівняльний аспект / В. С. Здреник, Н. О. Рафальська // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – 2012. – № 4 (62). – С. 96–99.

 4. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій [Електронний ресурс] : затверджена наказом МФУ від 30.11.99 № 291 (зі змінами та доповненнями). – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99.

 5. Лень В. С. Фінансовий облік : навч. посіб. / В. С. Лень. – К. : Академія, 2011. – 608 с.

 6. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 28 “Інвестиції в асоційовані підприємства” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_046.

 7. Онищенко В. Актуальні питання застосування методу участі в капіталі згідно з П(С)БО 12 “Фінансові інвестиції” / В. Онищенко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. – № 11. – С. 15–22.

 8. Онищенко В. Можливості застосування зарубіжного досвіду для обліку спільної діяльності за договором простого товариства в Україні / В. Онищенко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. – № 9. – С. 28–35.

 9. Онищенко В. Спільні підприємства при застосуванні методу участі в капіталі в Україні / В. Онищенко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. – № 12. – С. 32–37.

 10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 “Фінансові інвестиції”[Електронний ресурс] : затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 р. № 20. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0284-00.

 11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 23 “Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін” [Електронний ресурс] : затверджене наказом Міністерства фінансів України від 18.06.2003 р. № 303. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0539-01.

 12. Фінансовий облік : підручник / С. Ф. Голов, В. М. Костюченко, І. Ю. Кравченко, Г. А. Ямборко. – К. : Лібра, 2005. – 976 с.

 13. Шаповалова А. П. Облікова класифікація та оцінка фінансових інвестицій: вітчизняний та зарубіжний досвід / А. П. Шаповалова, С. Р. Опанасюк // Сборник научных трудов «Вестник НТУ “ХПИ”» : Технічний прогрес та ефективність виробництва. – 2010. – № 63. – С. 101–108.

Переглянути статтю    Завантажити pdf