ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Виговська В.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено сучасні тенденції формування та реалізації інвестиційного потенціалу страхового ринку України, охарактеризовано основні чинники, що стримують інвестиційну активність страхових компаній. Запропоновано науково-практичні рекомендації щодо стимулювання інвестиційної діяльності страхових компаній у розрізі виявлених проблем.

Ключові слова:

страхова компанія, страховий ринок, інвестиційний потенціал, інвестиційна діяльність, цінні папери, банківські вклади, довгострокові інвестиції

Використана література:

  1. Базилевич В. Д. Страхова справа : навчальний посібник / В. Д. Базилевич, К. С. Базилевич. – Вид. 3-тє, переробл. і доповн. – К. : Знання, 2003. – 250 c.

  2. Гаманкова О. О. Ринок страхових послуг України: теорія, методологія, практика : монографія / О. О. Гаманкова. – К. : КНЕУ, 2009. – 283 с.

  3. Залєтов О. М. Страхування : навчальний посібник / О. М. Залєтов. – К. : Між. Агенція “BeeZone”, 2003. – 304 c.

  4. Козьменко О. В. Нові вектори розвитку страхового ринку України : монографія / О. В. Козьменко, С. М. Козьменко, Т. А. Васильєва ; керівник авт. проекту О. В. Козьменко. – Суми : Університетська книга, 2012. – 316 с.

  5. Про інвестиційну діяльність : Закон України від 18.09.1991 р. № 1560–ХІІ / Верховна Рада України. – К. : Парлам. вид-во, 1991. – № 47. – C. 646.

  6. Про страхування : Закон України від 07.03.1996 р. № 85/96–ВР / Верховна Рада України. – К. : Парлам. вид-во, 1996. – № 18. – C. 78.

  7. Офіційний сайт Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nfp.gov.ua/content/strahoviy-rinok.html.

  8. Ткаченко Н. В. Інвестиційна діяльність страхових компаній : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.04.01 / Н. В. Ткаченко ; НАН України. Ін-т екон. прогнозування. – К., 2004. – 20 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf