ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Оліфіренко Л.Д., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Обґрунтовано методичні підходи, які дозволяють оцінювати ефективність державних заходів щодо доцільності змін інституціонального характеру в розвитку агропромислових корпорацій.

Ключові слова:

державне регулювання, інституціональні зміни, інституціональне середовище, розвиток агропромислових корпорацій

Використана література:

 1. Белецький В. М. Моделювання макроекономічних процесів / В. М. Белецький, В. Д. Бакуменко. – К., 1998. – 319 с.

 2. Богатов О. И. Рейтинговое управление экономическими системами / О. И. Богатов, Ю. Г. Лысенко, В. Л. Петренко. – Донецк : Юго-Восток, 1999. – 109 с.

 3. Бьюкенен Дж. Минимальная политизация рыночного порядка / Дж. Бьюкенен // От плана к рынку: будущее посткоммунистических республик / Дж. Бьюкенен ; пер. с англ. ; ред. Б. С. Пинскер ; сост. Л. И. Пияшева, Дж. А. Дорн. – М. : Сatallaxy, 1993. – С. 105–116.

 4. Геєць В. Інституціональні засади економічних перетворень / В. Геєць, Б. Кваснюк // Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку / ред. В. М. Геєць. – К. : Фенікс, 2003. – С. 62–66.

 5. Дацій О. І. Інноваційна модель розвитку економіки України в умовах глобалізації : монографія / О. І. Дацій, М. В. Гаман, Н. В. Дацій. – Донецьк : Юго-Восток, 2010. – 368 с.

 6. Економічна політика / О. О. Беляєв, А. С. Бебело, М. І. Диба [та ін.]. – К. : КНЕУ, 2007. – 288 с.

 7. Економічні проблеми XXI століття: міжнародний та український вимір / за ред. С. І. Юрія, Є. В. Савельєва. – К. : Знання, 2007. – 595 с.

 8. Єфименко Т. Інституційне регулювання економічного розвитку / Т. Єфименко // Економіка України. – 2011. – № 1. – С. 16–26.

 9. Занг В. Б. Синергетическая экономика: Время и перемены в нелинейной экономической теории / В. Б. Занг ; пер. с англ. – М. : Мир, 1999. – 335 с.

 10. Институциональная экономика: новая институциональная экономическая теория / общ. ред. А. А. Аузана. – М. : ИНФРА-М, 2007. – 416 с.

 11. Капелюшников Р. Категории трансакционных издержек [Электронный ресурс] / Р. Капелюшников. – Режим доступа : http: //www/libertarium.ru/libertarium/libs3.

 12. Козаченко Г. В. Оцінювання трансакційних витрат / Г. В. Козаченко, Г. А. Макухін // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 8. – С. 56–63.

 13. Кравченко С. О. Сутність фінансового забезпечення державної регіональної політики [Електронний ресурс] / С. О. Кравченко, С. С. Марковський. – Режим доступу : http://www.academy.gov.ua/ej/ej13/txts/Kravchenko.pdf.

 14. Малик І. Розвиток корпоративного управління в контексті зміни інституціонального середовища / І. Малик // Економіст. – 2005. – № 7. – С. 86–88.

 15. Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій : затв. наказом Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій від 23.02.98 р. № 22 // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. – 1998. – № 7. – С. 18–28.

 16. Нельсон Р. Эволюционная теория экономических изменений : пер. с англ. / Р. Нельсон, С. Уинтер. – М. : Дело, 2002. – 536 с.

 17. Норт Д. Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки / Д. Норт ; пер. з англ. І. Дзюб. – К. : Основи, 2000. – 198 с.

 18. Павленко Л. А. Корпоративні інформаційні системи / Л. А. Павленко. – Х. : ІНЖЕК, 2009. – 260 с.

 19. Предборський В. А. Економічна безпека держави / В. А. Предборський. – К. : Кондор, 2005. – 391 с.

 20. Промисловий потенціал України: проблеми та перспективи структурно-інноваційних трансформацій / відп. ред. Ю. В. Кіндзерський. – К. : Ін-т екон. та прогноз. HAH України, 2007. – 408 с.

 21. Пустовійт Р. Інституціональне середовище підприємництва в трансформаційній економіці : монографія / Р. Ф. Пустовійт. – Черкаси : Брама-Україна, 2006. – 372 с.

 22. Розвиток корпоративізму і корпоративних відносин в економіці України / ред. B. I. Голіков. – К. : ІЕП НАН України, 2002. – 304 с.

 23. Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015 роки) “Шляхом Європейської інтеграції” / А. С. Гальчинський, В. М. Геєць [та ін.]. – К. : ІВЦ Держкомстату України, 2004. – 416 с.

 24. Сюркало Б. І. Трансфертне ціноутворення в системі корпоративного управління [Електронний ресурс] / Б. І. Сюркало, Т. В. Шумило // Ефективна економіка. – 2012. – № 5. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua.

 25. Терещенко О. О. Управління вартістю підприємства в системі фінансового менеджменту / О. О. Терещенко, М. В. Стецько // Фінанси України. – 2007. – № 3. – С. 91–99.

 26. Тернер Дж. Р. Руководство по проектно-ориентированному управлению : пер. с англ. / Дж. Р. Тернер ; под общ. ред. В. И. Воропаева. – М. : ИД Гребенникова, 2007. – 552 с.

 27. Уильямсон О. Экономические институты капитализма: Фирмы, рынки, “отношенческая” контрактация / О. Уильямсон. – СПб. : Ленинздат, CEV Press, 1996. – 702 с.

 28. Флорида Р. Креативный класс: люди, которые меняют будущее : пер. с англ. / Р. Флорида. – М. : Классика XXI, 2005. – 324 с.

 29. Чухно А. А. Інституціонально-інформаційна економіка / А. А. Чухно, П. М. Леоненко, П. І. Юхименко ; ред. А. А. Чухно. – К. : Знання, 2010. – 687 с.

 30. Шумпетер Й. Теория экономического развития: капитализм, социализм и демократия / Й. Шумпетер. – М. : ЭКСМО, 2008. – 863 с.

 31. Blake D. Financial Market Analysis [Електронний ресурс] / D. Blake // Mc. Grow Hill Book Company, 1990. – Режим доступу : http://www.mcgraw-hill.com/site/our-businesses/mcgraw-hill-financial.

 32. Homo institution – человек институциональный : монография / ред. О. В. Иншаков. – Волгоград : ВолГУ, 2005. – 854 с.

 33. Turnovsky S. J. Methods of Macroeconomic Dynamics [Електронний ресурс] / S. J. Turnovsky. – Canloridge Mass : The MIT Press, 2000. – Режим доступу : http://www.facebook.com/note.php?note_id=454079327956113.

Переглянути статтю    Завантажити pdf