ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Папіж Ю.С., ДВНЗ “Національний гірничий університет”, м. Дніпропетровськ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено теоретичні засади класифікації регіональних кластерів. Акцентовано, що кластер є моделлю конкурентоспроможної та інвестиційно привабливої економіки регіонів. Проаналізовано класифікаційні ознаки формування регіональних кластерів. Систематизовано класифікацію регіональних кластерів, яка має слугувати підґрунтям для підвищення ефективності їх формування та розвитку. Доповнено класифікацію регіональних кластерів з метою отримання максимального синергетичного ефекту від їх функціонування.

Ключові слова:

кластер, регіон, класифікація, систематизація, удосконалення

Використана література:

 1. Бутенко А. І. Феномен кластера у формуванні інноваційної моделі економіки регіону [Електронний ресурс] / А. І. Бутенко, Є. В. Лазарєва // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 2. – С. 25–28. – Режим доступу : http://www.investplan.com.ua.

 2. Громыко Ю. Что такое кластеры и как их создавать? [Электронный ресурс] / Ю. Громыко // Альманах ВОСТОК. – 2007. – № 1(42). – Режим доступа : http://www.situation.ru/app/j_art_1178.htm.

 3. Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року : Постанова Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 385.

 4. Жигалкевич Ж. М. Кластери взаємодіючих підприємств та їх класифікація / Ж. М. Жигалкевич // Вісник ОНУ імені І. І. Мечникова. – 2014. – Т. 19, вип. 2/3. – С. 98–101.

 5. Ковалевская О. С. Характеристика регионального кластера как сложной системы / О. С. Ковалевская // Економіка промисловості. – 2008. – № 3(42). – С. 70–74.

 6. Ларионова Н. А. Кластерный подход в управлении конкурентоспособностью региона / Н. А. Ларионова // Экон. вестник Ростов. гос. ун-та. – 2007. – № 1, ч. 2. – С. 62–65.

 7. Мельник С. А. Управління регіональною економікою : навч. посіб. / С. А. Мельник. – К. : КНЕУ, 2000. – 124 с.

 8. Модели организации региональных промышленных кластеров: обзор международного опыта. – Екатеринбург : Центр региональных экономических исследований экономического факультета УрГУ, 2008. – № 2. – 41 с.

 9. Портер М. Конкуренция : пер. с англ. / М. Портер. – М. : Вильямс, 2005. – 608 с.

 10. Семенов Г. А. Створення кластерних об’єднань в умовах нової економіки : монографія / Г. А. Семенов, О. С. Богма. – Запоріжжя : КПУ, 2008. – 244 с.

 11. Соколенко С. І. Кластери в глобальній економіці / С. І. Соколенко. – К. : Логос, 2004. – 848 с.

 12. Скоч А. Международный опыт формирования кластеров / А. Скоч // Космополис. – 2006/2007. – № 2(16). – С. 118–136.

 13. Стельмащук А. М. Використання кластеризації у формуванні конкурентоспроможності національної економіки / А. М. Стельмащук // Інноваційна економіка. – 2009. – № 13. – С. 54–57.

 14. Тищенко О. М. Класифікація промислових кластерів: типи й моделі / О. М. Тищенко // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – 2010. – № 4. – С. 12–18.

 15. Українські кластери [Електроний ресурс]. – Режим доступу : http://ucluster.org/universitet/klastery-ukraina/karta/.

 16. Nauwelaers С. Clusters and cluster policies: elements for Europian Benchmarking (the case of Flanders and Wallonia) / С. Nauwelaers // MERIT working paper: University of Maastricht, 2003.

 17. Pichugina M. Clusters in economy of Ukraine: conditions of creation and development / М. Pichugina // Business and management: diagnosis, strategy, efficience: conference proceedings 4thInternational Scientific Conference. – Vilnius : Technika, 2006. – P. 300.

Переглянути статтю    Завантажити pdf