ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Лень В.С., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Нехай В.А., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Обґрунтовано назву внутрішнього розпорядчого документа, яким регламентується бухгалтерський облік у суб’єктів бухгалтерського обліку державного сектору та його структура. Запропоновано назву такого документа “Політика бухгалтерського обліку”. Наведено визначення “Політики бухгалтерського обліку” як сукупності організаційних, технічних, методологічних та управлінських аспектів, які забезпечують підприємство та зовнішніх користувачів достовірною та своєчасною інформацією для прийняття обґрунтованих управлінських рішень. Доведено, що у цьому документі повинні бути розділи, які розкривають організацію фінансового обліку, облікову політику, організацію управлінського обліку, організацію податкових відносин. Крім цих розділів, допускається і включення до розпорядчого документа й інших розділів, які розкривають інші політики бюджетної установи, які впливають або можуть впливати на показники фінансової звітності. Розкрито також зміст розділів “Політики бухгалтерського обліку” з урахуванням нормативної бази України та досягнень науки і практики.

Ключові слова:

облікова політика, поняття, бухгалтерський облік, державний сектор

Використана література:

 1. Стратегія модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007–2015 роки [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 16.01.2007 № 34. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/34-2007-п.

 2. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні [Електронний ресурс] : Закон України від 16.07.1999 № 996–XIV. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=996-14.

 3. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 “Подання фінансової звітності” [Електронний ресурс] : затв. наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2009 № 1541. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0103-10.

 4. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 8 “Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua.

 5. Замазій С. Облікова політика в бюджетних установах / С. Замазій // Податки та бухгалтерський облік. – 2005. – 15 грудня (№ 100 (867)). – С. 36.

 6. Швець В. Г. Теорія бухгалтерського обліку : підручник / В. Г. Швець. – К. : Знання, 2006. – 525 с.

 7. Яцишин С. Р. Аспекти формування облікової політики підприємства / С. Р. Яцишин // Економічні науки. Серія “Облік і фінанси”. – 2011. – Вип. 8 (29). – Ч. 4. – С. 491–498.

 8. Домбровська НР. Формування облікової політики щодо витрат підприємств по заготівлі та переробці зерна / Н. Р. Домбровська // Інноваційна економіка. Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2012. – № 2(28). – С. 149–153.

 9. Зразок наказу про облікову політику підприємства із врахуванням норм Податкового кодексу. Компанія Західна Консалтингова Група [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.zkg.com.ua/dovidkova-informatsiya/zrazok-nakazu-pro-oblikovu-politiku-pidpriemst-vaiz-vrahuvannyam-norm-podatkovogo-kodeksu-u-2011-rotsi.html.

 10. Гоголь Т. А. Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємств малого бізнесу : монографія / Т. А. Гоголь. – Чернігів : Видавець Лозовий В. М., 2014. – 384 с.

 11. Соколов Я. В. Бухгалтерский учет – веселая наука : сборник статей / Я. В. Соколов. – М. : ООО “1С-Паблишинг”, 2011. – 638 с.

 12. Гончар ЛВ. Проблеми формування облікової політики за вимогами Податкового кодексу України / Л. В. Гончар, С. О. Гарна, А. М. Шнурко // Інноваційна економіка. – 2011. – № 4. – С. 127–131.

 13. Шкабура М. О. Удосконалення облікової політики з огляду на прийняття Податкового кодексу / М. О. Шкабура // Економічний форум. – 2012. – № 1. – С. 419–422.

 14. Кузьменко Г. І. Формування облікової політики підприємства в цілях оподаткування / Г. І. Кузьменко // Економічний простір. – 2011. – № 56/1. – С. 210–216.

 15. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо облікової політики підприємства та внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства фінансів України від 27.06.2013 № 635. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=382876.

 16. Лень В. С. Основний внутрішній нормативний документ бухгалтерії: назва та зміст / В. С. Лень, І. М. Гончаренко // Проблеми і перспективи розвитку обліково-аналітичного забезпечення системи управління підприємств в умовах євроінтеграції : зб. наук. праць. – Донецьк : ДДУУ, 2012. – Вип. 232, т. ХІІІ. – С. 206–215.

 17. Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань [Електронний ресурс] : затв. наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879. –Режим доступу : http://www.vobu.com.ua/ukr/legislations/view/414.

 18. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку [Електронний ресурс] : затв. наказом Міністерства фінансів України від від 24.05.1995 № 88. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0168-95.

 19. Податковий кодекс України [Електронний ресурс] : Закон України від 02.12.2010 № 2755–VI. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

 20. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку в державному секторі 1 “Подання фінансових звітів” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.minfin.gov.ua/document/81047/1a.pdf.

 21. Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1242-2011-%D0%BF.

Переглянути статтю    Завантажити pdf