ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Лебедєва В.В., Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Сформовано систему методичного інструментарію щодо оцінювання рівня економічної ефективності диверсифікації підприємств аграрної сфери. Розглянуто проблеми формування та реалізації потенціалу конкурентоспроможності з метою формування внутрішніх компетенцій та унікальних конкурентних переваг. Наведено алгоритм розрахунку синтетичних показників оцінки інтегрованого показника потенціалу конкурентоспроможності підприємств аграрної сфери.

Ключові слова:

потенціал конкурентоспроможності, конкурентні переваги, методичний інструментарій, ефективність диверсифікації, аграрні підприємства

Використана література:

 1. Амбросов В. Я. Оцінка конкурентоспроможності агроформувань / В. Я. Амбросов, Т. Г. Маренич // Вісник ХНАУ. Серія: Економіка АПК і природокористування. – 2009. – № 10. – С. 23–28.

 2. Балабанова Л. В. Стратегічне маркетингове управління конкурентоспроможністю підприємств: навч. посіб. / Л. В. Балабанова, В. В. Холод. – К. : Професіонал, 2006. – 332с.

 3. Митяй О. В. Основні напрямки оцінки потенційних можливостей аграрних підприємств / О. В. Митяй // Вестник науки Тольяттинского государственного университета. – 2013. – № 3(14). – С. 53–59.

 4. Лупенко Ю. О. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року / Ю. О. Лупенко, В. Я. Месель-Веселяк. – К. : ННЦ “ІАЕ”, 2012. – 182 с.

 5. Малік М. Й. Конкурентоспроможність аграрних підприємств: методологія і механізми : монографія / М. Й. Малік, О. А. Нужна. – К. : Інститут аграрної економіки, 2007. – 270 с.

 6. Охріменко І. В. Напрями підвищення конкурентоспроможності підприємств аграрної сфери / І. В. Охріменко // Актуальні аспекти розвитку підприємств аграрної сфери: облік, аудит та фінансування : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції викладачів, молодих учених та студентів (18–19 листопада 2013 р.). – Херсон : Грінь Д. С., 2013. – С. 77–85.

 7. Портер М. Конкуренция : учеб. пособие / М. Портер ; пер. с англ. – М. : Вильямс, 2001. – 495 с.

 8. Стоянова-Коваль С. С. Оцінка потенціалу аграрної сфери до галузевих структурних зрушень в контексті світових тенденцій / С. С. Стоянова-Коваль // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2010. – № 1. – С. 36–43.

 9. Гришова И. Ю. Финансовое обеспечение перерабатывающих предприятий в контексте формирования финансовых потоков / И. Ю. Гришова // Азимут научных исследований: экономика и управление. – 2012. – № 1. – С. 22–24.

 10. Крюкова І. О. Фінансова архітектура інноваційного розвитку підприємства АПК / І. О. Крюкова // Соціально-економічний розвиток України в умовах трансформаційних змін: виклики, тенденції, перспективи : [колективна монографія] / за ред. В. І. Аранчій. – Полтава : ТОВ НВП «Укпромторгсервіс», 2013. – С. 43–52.

 11. Кужель В. В. Методологические основы формирования стратегий повышения конкурентоспособности предприятия / В. В. Кужель // Актуальные проблемы интеграции экономических интересов России и Украины : сборник научных трудов МНПК. – Тольятти : Издательство ТГУ, 2014. – С. 228–237.

 12. Школьний О. О. Організаційно-економічні механізми управління конкурентоспроможністю аграрних підприємств : монографія / О. О. Школьний ; Уман. держ. аграр. ун-т. – Умань, 2007. – 308 c.

Переглянути статтю    Завантажити pdf